Mijn naam is Paul Offermans, ik ben 68 jaar. Ik woon in Geleen en ben sinds 2001 voorzitter van de Vincentiusvereniging Geleen. We zijn een groep enthousiaste mensen die proberen mensen in Sittard-Geleen en directe omgeving te helpen wanneer zich acute nood voordoet die op dat moment niet verholpen kan worden door anderen.

Tekst: Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over de geschiedenis van de Vincentiusvereniging Geleen?

In de beginjaren van de vorige eeuw bestonden in Geleen 6 verenigingen de zgn. conferenties. Hulp bestond destijds uit o.a. het helpen van gezinnen met een werkeloosheid problematiek, verstrekken van voedsel, kleding etc.  Met name in de periode voor- en tijdens de Tweede Wereldoorlog was de hulpbehoefte extra groot.

Door de komst van de AOW en de AWBZ in de 70-er jaren was van de 6 verenigingen er slechts één vereniging overgebleven t.w. de conferentie van de H. Joseph die zich hoofdzakelijk bezighield met stille armoede.

Ca. 25 jaar geleden kon deken Trienekens aan de deur moeilijk zwervers brood en kleine financiële bijdragen weigeren en de toeloop werd almaar groter. Om een oplossing te vinden werd een werkgroep opgericht die contact kreeg met Pit Vroemen en Gerard Simons, de laatste twee Vincentianen die dan al op leeftijd zijn.

Zij hebben samen met een aantal personen van de werkgroep, waar ik deel van uitmaakte, én de conferentie H. Joseph een doorstart onder de nieuwe naam Vincentiusvereniging Geleen gemaakt met als werkgebied de gemeente Sittard-Geleen.

 

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze vereniging en welke kwaliteiten moet een goede voorzitter voor deze vereniging bezitten?

Een mens leeft niet voor zich alleen. Ik heb mij in meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk altijd met vreugde en liefde mogen inzetten voor de medemens en zeker voor de medemens in nood. Destijds was ik lid van het kerkbestuur en omdat het probleem van de zwervers aan de deur zoals zojuist verteld, te groot begon te worden werd er een informeel werkgroepje opgestart. Zijdelings kregen Pit Vroemen, een voormalig hoofd van de basisschool in Geleen, en Gerard Simons, ambtenaar bij de gemeente Geleen, hier weet van en zij hebben toen contact met ons gezocht en ons geïnformeerd over de achtergrond, het doel, de werkwijze van de Vincentiusvereniging. Wat mij aansprak was de slogan: “IEDER MENS TELT”.

Dit houdt in dat wij iedereen proberen te helpen ongeacht geloof, politiek, geaardheid of welke achtergrond dan ook. De hulp kan bestaan uit zowel het verstrekken van noodzakelijke goederen zoals meubels, huisraad, bedden, kleding, voedsel maar ook uit een luisterend oor, in geval van psychische problematiek, financiële problemen etc.

Daar waar wijzelf niet de kennis voor hebben verwijzen wij de cliënten zoals wij de vragers noemen, door naar professionals al dan niet samen onder begeleiding van vrijwilligers van ons hulpteam.

Door mijn jarenlange praktijkervaring heb ik als voorzitter een pré om in overlegsituaties samen met de leden en de vrijwilligers van het hulpteam, de problemen onder ogen te kunnen zien en het lukt meestal om in goed overleg te komen tot een goede oplossing voor onze cliënten. Daarnaast is het stimuleren van vrijwilligers een belangrijke rol evenals een leidende en onpartijdige houding tijdens de bestuursvergaderingen. Verder is belangrijk om strategische lijnen uit te zetten en op de hoogte te blijven van veranderingen die de Vincentiusvereniging aangaan. Natuurlijk ook binnen en buiten onze organisatie een mensen mens zijn.

 

Zijn er organisaties waar jullie mee samenwerken om jullie doel te bereiken?

We werken met meerdere organisaties binnen de regio samen, zoals de Kredietbank, met Zuyderland, bewindvoerders, thuiszorgorganisaties, GGZ, gemeente, en met vele andere hulpverlenende organisaties waar wij dan naar doorverwijzen of anderszins contact mee hebben. Binnenkort ook met het onderwijs.  Daarbij wil ik graag benadrukken dat de zojuist genoemde organisaties ons ook actief inschakelen daar waar snel hulp is geboden. Zoals bijvoorbeeld het bijna aflopen van een invorderingstermijn, een dreigende executoriale verkoop, een acuut voedseltekort, kledingnood en ga zo maar door. Met name omdat wij geen echte wachttijden kennen. Ik zeg absoluut niet dat wij alle problemen kunnen tackelen, we gaan er wel mee aan de slag en zoeken naar mogelijkheden.  

Hoe staat het met de naamsbekendheid en het imago van jullie stichting?

Vroeger werkte de Vincentiusvereniging heel vaak anoniem. Naamsbekendheid is iets waar wij nog meer aan moeten werken. Wij zijn zeker wel een bekende vereniging in de regio maar zijn zoekende naar het in contact komen met de stille armoede. Op welke wijze moeten we communiceren, onze vereniging voor het voetlicht brengen bij mensen die in nood verkeren en niet weten dat zij bij ons kunnen aankloppen voor hulp.  Waarbij uiteraard altijd vertrouwelijk wordt omgegaan met hun informatie.

Het vragen van hulp is niet dat je gefaald hebt; elk mens telt, het betekent dat je er niet alleen voor staat. Het imago verschilt. De oudere generatie heeft vaak wel weet van de Vincentiusvereniging, de jongere generatie veel minder. De Vincentiusvereniging Nederland (de koepelorganisatie) is zich daar ook van bewust en is bezig om de Vincentius-verenigingen prominenter op de kaart te zetten. En wij uiteraard ook. Overigens is iedere vereniging autonoom.  De Vincentiusverenigingen bestaan al vanaf eind 19e eeuw en opereren wereldwijd en zijn in meer dan 130 landen actief.

Op welke manieren bieden jullie ondersteuning aan de mensen die het nodig hebben?

Dat kan zijn het verstrekken van renteloze leningen, het leveren van bedden, meubels en witgoed, begeleiding en/of doorverwijzing naar andere instanties, “gewoon” luisteren, verstrekken van kleding en voedsel en binnenkort begeleiding van kinderen met een bepaalde onderwijsachterstand die we extra mogelijkheden aanbieden.

Wij komen standaard op huisbezoek van cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving.

Daardoor kunnen wij een betere inschatting maken van de vraag achter de vraag en zo de totaliteit van de problematiek overzien en de acute nood.  

Jullie hebben leden en vrijwilligers. Kun je het onderscheid uitleggen aan de lezers?    Leden hebben stemrecht, betalen contributie en zijn tevens vrijwilliger en verrichten de werkzaamheden volledig belangeloos, Pro Deo dus. De vrijwilligers hebben geen stemrecht werken eveneens belangeloos, hebben geen stemrecht maar hun mening wordt uiteraard meegenomen en zij zijn zonder meer een onmisbare schakel in het functioneren van onze vereniging.  Als bestuur zijn wij dan ook erg dankbaar deze mensen in ons midden te hebben! Als voorzitter zonder een goed bestuur, met mensen met een groot hart, ben ik vleugellam en prijs mij dan ook erg gelukkig met de huidige bestuursleden.

Op welke manieren komen jullie aan de middelen om het werk van de vereniging goed uit te kunnen voeren?

Wij hebben een winkel “Het Vincentiushuis” in de voormalige Verrijzeniskerk aan de Potterstraat 2A te Geleen die iedere donderdag van 10.00-13.00 uur open is én iedere tweede volle weekend van de maand ook op zaterdag én zondag van 10.00-14.00 uur. Wij verkopen dan goede 2e hands kleding, boeken, platen en cd’s en met deze opbrengst kunnen we dan cliënten helpen indien er geen andere oplossing is dan een financiële ondersteuning te bieden. Onze winkel is er voor iedereen. Voor het inleveren van goede verkoopbare kleding, boeken, platen, cd’s en schoenen kan men bij ons terecht iedere dinsdag en donderdag van 10-12 uur en op iedere tweede volle weekend van de maand. Wij krijgen van niemand subsidie, zijn volledig zelfstandig en zijn blij met iedere gift of schenking. Omdat wij een ANBI-organisatie zijn, houdt dat in dat wij giften, schenkingen belastingvrij mogen ontvangen en dat voor de schenker onder bepaalde voorwaarde de gift/(testamentaire)schenking fiscaal aftrekbaar kan zijn. We hebben binnenkort met een flinke renovatie te maken van het gebouw waar onze goederen zijn opgeslagen en in combinatie met de extra gestegen energielasten kunnen we giften of schenkingen erg goed gebruiken!

Hebben jullie voldoende mensen die de vereniging draaiende willen houden?

 We werken met ca. 55 vrijwilligers en hebben een tekort aan klussers. Je hoeft echter echt geen titel voor je naam te hebben staan om klusser te worden. Tijden zijn zelf vaak goed te bepalen, dus schroom niet als een lezer zich geroepen voelt om bij ons in een vrijblijvend gesprek hierover van gedachten te wisselen. Dat kan via secretaris@vincentiusgeleen.nl 

Merken jullie iets van de diverse crisissen die het nieuws bepalen? De coronacrisis en de energiecrisis bijvoorbeeld.

Naar mijn mening gaan de gevolgen voor onze doelgroep nu pas groter worden. Wij zijn geen voedselbank, kunnen er wel voor zorgen dat andere noodzakelijke goederen waar helemaal niet voor kan worden gespaard door de crisis, denk aan bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast, dat die kunnen worden aangeschaft of geleverd. Als wij ná de renovatie in ons magazijn weer volledig operationeel zijn en minder nee hoeven te verkopen voor wat het gratis leveren van goederen betreft,  zullen wij zeker de gevolgen van 2022 crisis denk ik dan pas echt gaan merken aan de stijgende frequentie van de vraag.

Onlangs ontvingen jullie een mooie gift via het Glazen Huis in Geleen. Hoe bijzonder was dat en waarom is de keuze op jullie gevallen?

Uiteraard was de nominatie een heel belangrijk moment en met vreugde ontvangen. Een gebeurtenis om nooit te vergeten. Ondanks barre winterse koude was de opbrengst hoger dan de vorige cessie. Een mooie opbrengst die door ons is gelabeld om voor kansarme kinderen net dat zetje te kunnen geven om dát onderwijs te kunnen volgen waar zij intrinsiek wel de mogelijkheid voor hebben maar door omstandigheden net niet kunnen.

 

Zijn social media voor jullie belangrijk en zo ja, hoe zetten jullie ze in?

Sociale media is voor ons zeer zeker belangrijk. We hadden het over de bekendheid. Met name ook voor de jongeren een veel gebruikt medium is dat natuurlijk onmisbaar. Vergeet daarbij ook niet diegene die in stille armoede leven of zich misschien schamen. Achter het vertrouwde eigen scherm is contact met ons te leggen natuurlijk gemakkelijker dan rechtstreeks face tot face. Ook degene die geen hulp nodig heeft kan als vriend/vriendin, kennis of familielid wel een signalerende rol spelen. Er wordt op korte termijn ook flink aan gewerkt om ons Vincentiusgezicht prominenter onder de mensen te brengen en ook via social media onze bereikbaarheid te verbeteren.

Is er een vraag niet gesteld, die je graag had willen beantwoorden, dan is nu de kans om daar een draai aan te geven!

De vraag: Wat zou je graag willen meegeven?

Ik zou graag willen meegeven dat vaak de vooroordelen dat mensen door eigen schuld in de problemen zouden zijn gekomen, vaak onterecht zijn. Geen enkel mens wenst graag in de problemen te komen. Het kan iedereen treffen ongeacht je inkomen, vermogen of beroep! Vaak heeft het te maken met een stapel effect. Het is natuurlijk erg gemakkelijk om vanuit een goed zittende stoel het vooroordeel te uiten. In dit kader past een goed indiaans gezegde: oordeel nooit over iemand als je nooit in zijn of haar sandalen hebt gelopen….

Zoals gezegd: IEDER MENS TELT, u bent er ook een….