Onder grote belangstelling werden in Buchten en Grevenbicht de hoorzittingen gehouden over de aanstaande parochiefusie. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de Beleidsbrief van Bisschop Smeets (okt. 2020): “Naar een missionaire parochie” en de wens om parochievernieuwing. 

In het Beleidsplan voor de fusieparochie krijgen de zeven werken van barmhartigheid een hoofdrol, gehoor gevend aan de oproep van Paus Franciscus in het jaar van Barmhartigheid. 

Als opvolger van de vroegere Armbesturen in Holtum en Papenhoven-Grevenbicht wordt de Caritas opnieuw opgetuigd met eenzelfde functie als de Franciscusgroepen elders. 

Om te benadrukken waarvoor de fusieparochie staat is voorgesteld om deze: 

Barmhartigheid Gods Parochie te noemen. 

De samenwerking is in 2005 gestart als parochiecluster en in 2015 één federatie gevormd onder één bestuur. De vijf parochies doen al veel samen en dat gaat ongetwijfeld door in de fusieparochie. Het beleidsplan is bepaald aan maximaal wordt ingezet om de vijf bestaande kerken open te houden. De parochiebesturen vinden het belangrijk om alle parochianen mee te nemen in het fusieproces. 

Op verzoek van het Bisdom wordt een derde hoorzittingen gehouden in aanwezigheid van Vicaris-generaal Quaedvlieg, die de visie van het Bisdom vertolkt. 

Van de hoorzittingen wordt een verslag gemaakt als onderdeel van de fusieaanvraag bij het Bisdom. Medio december besluit onze Bisschop over de fusie, waarbij tevens de parochiekerk wordt aangewezen en de pastoor en het parochiebestuur worden benoemd. 

Alle parochianen en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd voor deelname aan de hoorzitting die wordt gehouden op: Donderdag 6 december om 20.00 uur, in de H. Martinuskerk in Born