Het college van Sittard-Geleen is akkoord met het voorstel over de nieuwe culturele kaders voor de gemeente en legt deze op 12 juli voor aan de Raad. Met de kaders ‘Gedeeld Plezier’ wil de gemeente organisaties stimuleren om publiek en makers zoveel mogelijk van cultuur te laten genieten door het te laten beleven en te beoefenen. ‘Gedeeld Plezier’ is mede door inbreng van culturele instellingen, amateurkunstverenigingen, evenementenorganisatoren, inwoners en ondernemers tot stand gekomen. 

Andries Houtakkers (Cultuur): “Met ‘Gedeeld Plezier’ willen we dicht bij de leefwereld van onze inwoners en bezoekers staan. Om zo een vitalere samenleving te kunnen realiseren. Cultuur zet aan tot reflectie en biedt ontspanning. En zorgt daarnaast voor levendigheid, verfraaiing van onze stad en maakt Sittard-Geleen aantrekkelijker. Daarmee beogen we zowel een maatschappelijke als een economische impact.”

Cultuur en kunst voor iedereen

Uit de Toekomstvisie blijkt dat inwoners behoefte hebben aan een rijker cultureel aanbod. Gedeeld Plezier is het startschot om een impuls te geven aan een aantal ambities. We streven naar een herkenbaar verhaal, een brede en sterke basis en complementair aanbod. Zo is er onder andere het plan om middelen beschikbaar te stellen voor cultuureducatie, het stimuleren van creatieve ingrepen in de openbare ruimte, om broedplaatsen in de stad te faciliteren en om meer ruimte te geven aan jongerencultuur.

In de Toekomstvisie bleek ook de behoefte om cultureel aanbod vooral in de openbare ruimte te beleven. Naast het stimuleren en faciliteren van kleinschalige initiatieven en culturele evenementen stimuleren we ook de professionele organisaties om letterlijk buiten de kaders te denken. Zo bevragen we Het Nieuwe Domein de komende periode op het museale concept. “Doel is een breder en groter publieksbereik”, laat Andries Houtakkers weten. ”Kapittelstraat 6 zien we daarvoor als vertrekpunt en de openbare ruimte als speelplaats. Een museum met vernieuwende programmering en aanbod, waar iedere inwoner en bezoeker tegen erfgoed en kunst aanloopt.” Samen met Het Nieuwe Domein wordt onderzocht hoe invulling gegeven kan worden aan een nieuw concept. Beide partijen streven naar meer verbinding met de stad en haar inwoners, meer co-creatie en lagere drempels door overal zichtbaar, bezoekbaar en beleefbaar te zijn. ‘De verhalen komen naar je toe’, wordt het uitgangspunt.

Financiën

Om deze ambities te realiseren is het bestaande budget voor cultuur (13 miljoen) het uitgangspunt. Middelen die nu besteed worden aan vaste lasten voor Ligne 5 worden in een tijdspad van 3 jaar omgebogen naar middelen die ingezet worden voor culturele activiteiten. Daarnaast is een tijdelijke financiële impuls nodig. Het voorstel aan de raad is om de benodigde incidentele middelen ter beschikking te stellen tijdens de vaststelling van de begroting 2024.