Yvonne Salvino en Patrick Brouwers zijn de fractievoorzitters van respectievelijk GOB en CDA. De twee grootste partijen in de gemeenteraad van Sittard-Geleen. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in het vooruitzicht, vond de redactie van MIJNGazet het een mooi moment om te kijken wat de standpunten van beiden zijn met betrekking tot thema’s die zeker ook de komende jaren relevant zijn voor Sittard-Geleen.

Kunt u zichzelf kort aan de lezer voorstellen?

Yvonne: “Mijn naam is Yvonne Salvino-Meijer en ik woon in Limbricht. Ik ben 50 jaar, getrouwd met Remy Salvino en heb 2 studerende kinderen, Stan en Robin. Ik ben al heel wat jaren ondernemer in deze gemeente en sinds deze raadsperiode raadslid en fractievoorzitter van de politieke groepering GOB. Waarom politiek? Omdat dat de plek is waar we wat voor de inwoners, verenigingen en ondernemers kunnen bereiken op het gebied van de leefbaarheid, economie, werkgelegenheid, welzijn en zorg.”

Patrick: “Patrick Brouwers, 25 jaar oud, woonachtig in Sittard, maar geboren en getogen in Obbicht. In het dagelijks leven docent geschiedenis en maatschappijleer op het Graaf Huyn College in Geleen. Sinds mijn 16e politiek actief voor het CDJA en het CDA. Ik probeer me zoveel mogelijk in te zetten daar waar het nodig is, en waar ik door mijn toedoen iets aan kan veranderen. Als vrijwilliger ondersteun ik jongeren met een buitenlandse achtergrond bij hun studie, help ik mee als vrijwilliger bij de ZaterdagMiddagClub in Sittard en ik ga al enkele jaren vrijwillig mee als begeleider bij reizen naar ontwikkelingslanden voor jongeren. Daarnaast ben ik actief als bestuurslid bij het Ecrevissecomité in Obbicht. Een soortgelijke functie heb ik als bestuurslid bij het LGOG in de Westelijke Mijnstreek.” 

De corona-pandemie is hoe dan ook van invloed op alles in de samenleving. Hoe ervaart u deze in zowel de politiek als uw persoonlijke (beroepsmatige) leven?

Patrick:Alle vergaderingen van mijn fractie, de commissies en de gemeenteraad verlopen digitaal. Natuurlijk is dit niet optimaal en komt een debat of discussie met fysieke nabijheid beter tot uiting, maar het is even niet anders. We hebben als raadsleden bovendien een voorbeeldfunctie in deze! Als docent geef ik deels lessen fysiek aan examenklassen op school en deels digitaal vanuit mijn lokaal in Geleen. Soms heb ik één lesuur een examenklas waarbij er maximaal 15 leerlingen in de klas zitten en het lesuur erna heb ik een klas volledig digitaal. Het contact met mijn leerlingen is via de digitale weg verre weg van ideaal, maar ik probeer mijn leerlingen vooral het positieve ervan in te laten zien! Het is in de huidige situatie de enige manier om kennis uit te wisselen.” 

Yvonne: “In de politiek hebben we er aan moeten wennen dat alles digitaal gaat. En tuurlijk is het niet bij alle dossiers handig. Elkaar in de ogen kijken en de mimiek van iemand kunnen zien blijft de ideale situatie. Beroepsmatig is het natuurlijk ook aanpassen. Omdat ik in de bouwbranche zit, en deze wel mocht en mag doorwerken, heb je minder de zorgen of er genoeg werk is. Wel hoe je het allemaal veilig kunt doen. Maar goed, we hebben er mee te dealen.”

Stelling: ‘De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom’. Hoe denkt u hierover?

Yvonne: “Naast dat ik ondernemer ben, ben ik ook al een tien-tal jaren actief in diverse ondernemerscollectieven. Een van mijn uitspraken is daar altijd……de gemeente moet de ondernemer goed faciliteren. Helpen waar dat kan. Niet denken in belemmeringen maar in kansen. En zo zie ik dat hetzelfde voor inwoners. Ben extra alert op inwoners waarvan hun stem minder luid doorklinkt. En steun initiatieven die uit de samenleving komen. Ook hier, denk niet in belemmeringen. Denk in kansen! Én ik probeer steeds duidelijk uit te dragen,: “De gemeente zijn wij, inwoners, verenigingen en ondernemers tezamen”! We zullen het samen moeten doen!”

Patrick “Helemaal mee eens! In een veilige en verantwoordelijke samenleving is de gemeente dienstbaar aan de burger in plaats van andersom. Dat vraagt om een slagvaardige gemeente met een menselijk gezicht en een gemeente die uit zichzelf open en eerlijk is als het misgaat.  Dat betekent dat we een gemeentelijke organisatie nodig hebben die daarbij wil helpen en denkt in oplossingen. Ik vind het vooral belangrijk dat er gecommuniceerd wordt in begrijpelijke taal en persoonlijk contact gelegd wordt wanneer nodig en mogelijk.” 

Het gemeentebestuur wil in dit kader graag meer ruimte geven aan inwoners, ondernemers en instellingen. Is dit al gelukt en wat mogen we in de toekomst verwachten?

Patrick: “Inwoners, maar ook ondernemers en instellingen moeten vaker zelf meedenken over oplossingen voor grote vraagstukken in Sittard-Geleen. Dat gebeurt bij steeds meer raadsvoorstellen zoals bij de invulling van het V&D-complex of bij de Toekomstvisie 2030. Je ziet dat bij de totstandkoming van de Toekomstvisie 2030 vooral stakeholders zelf een visie schrijven en de gemeentelijke organisatie een meer luisterende en organisatorische rol pakt. Geen ambtelijke organisatie die in deze visie inhoudelijk het voortouw neemt, maar daadwerkelijk een schrijfteam van inwoners, ondernemers en instellingen die met hun eigen ideeën in positie worden gebracht!”

 Yvonne: “We maken stappen voorwaarts, maar we zijn er nog (lang) niet. We zullen het samen moeten doen. De inwoners vroegtijdig bij de plannen betrekken. Ingaan op de inspraak aan de voorkant. Zo zijn ook de  stadslabs Sittard en Geleen van onderop gestart. Zoals gezegd, we zijn op de goede weg en nu doorpakken!”

Uiterlijk in 2040 zou Sittard-Geleen een energie- en klimaatneutrale gemeente moeten zijn. Het liefst als het kan natuurlijk eerder. Wat is de stand van zaken?

Yvonne: “Er zijn allerlei projecten die lopen. Denk bijvoorbeeld aan de aardgasvrijewijk in het Limbrichterveld, of het project Dubbel Duurzaam waarbij inwoners geholpen worden met het verduurzamen van hun woning. Ook het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en sportaccommodaties is aan de orde.  Allerlei zaken waarbij inwoners en verenigingen geholpen worden om de vaste lasten goedkoper te maken en mee te werken aan een beter milieu.

Geweldig is  om te zien hoe kleine initiatieven worden opgepakt en er op die manier ook bewustwording bij ons allen wordt gecreëerd. Ook op de bedrijventerreinen is nog veel winst te behalen.”

Patrick: “Duurzaamheid heeft deze coalitie hoog in het vaandel staan. Het gemeentebestuur is op verschillende gebieden bezig om de Klimaatdoelstellingen van Parijs te realiseren. Denk hierbij aan ontwikkelingen binnen de energietransitie, de circulaire economie, maar ook herontwikkeling van bestaande kantoren en bedrijventerreinen. Niet te vergeten de opvang en beheersing van water ten gevolge van de klimaatverandering binnen de gemeente. Bijvoorbeeld opvangplekken maken op plaatsen waar de weg onder water staat bij een fikse regenbui. Samenwerken met de Provincie, het Rijk en binnen Europa is hierin heel belangrijk. Een mooi voorbeeld van samenwerken met de Provincie is het 1 miljoen bomenplan waarop Sittard-Geleen vol gaat inzetten. Daarnaast hebben we als gemeenteraad op Europees niveau onze zorgen geuit bij de eventuele bouw van een elektriciteitscentrale in België vlak over de grens bij Grevenbicht en Obbicht die voor meer CO2 uitstoot zal zorgen.”

Stelling: ‘Sittard-Geleen is een leefbare en toekomstbestendige gemeente om in te wonen en te leven. Voor zowel bestaande als nieuwe inwoners.’ Uw reactie hierop.

Patrick: “Dat moet zeker het doel zijn. We werken hier hard aan, zowel op maatschappelijk als economisch terrein. De Toekomstvisie 2030 borgt deze elementen in de visie op de stad. Positieve gezondheid, cultuur, onderwijs en innovatie zijn voor mij belangrijke speerpunten. Het is aan ons allen om daar in de komende jaren een voor Sittard-Geleen zichtbare uitvoering aan te geven. Jonge mensen dragen de toekomst van onze stad. Het zou goed zijn als jongeren er niet voor kiezen om te verhuizen, maar blijven wonen in Sittard-Geleen of daar naartoe terug te keren. Een positieve benadering van jongeren kan hiertoe bijdragen. Het is daarom ook goed dat het jeugdlintje nu ook daadwerkelijk in Sittard-Geleen wordt uitgereikt.” 

Yvonne: “Eens! Zeg ik daarmee dat we aan alle voorwaarden voldoen? Nee hoor. We zijn wel een gemeente met een vooruitziende blik. Zo wordt er hard gewerkt met vele stakeholders uit deze gemeente aan de Toekomstvisie 2030.  Ook de jongeren hebben hier een stem in.

Wij hebben een gemeente met veel bedrijvigheid. Waar het goed wonen en werken is. We hebben vele kernen met hun eigen faciliteiten en verenigingen. Scholen binnen handbereik. We hebben veel groen en mooie landschapsontwikkelingen zoals de Schwienswei en de Maasvallei. Dus ja, Sittard-Geleen is een leefbare- en toekomstbestendige gemeente omdat dit een gemeente is met veel potentie.”

Het is in deze tijd van Covid-19 zwaar voor de ondernemers. Wat kan Sittard-Geleen voor hen betekenen?

Yvonne: “Het is zwaar voor veel ondernemers. Het is daarom ook goed dat de ondernemers goed ondersteund worden. Hulp krijgen waar nodig. Verbindingen worden gemaakt tussen allerlei ondernemerscollectieven, om elkaar te helpen en van elkaar te leren. Een luisterend oor. Dat is de zachte kant. Maar ook oog voor de harde realistische kant. Want ook zonder omzet moet de huur en overige vaste lasten worden betaald. Lagere huurtarieven, kwijtschelding van belastingen, en soepele vergunningverlening zijn allerlei zaken die het bedrijfsleven kunnen helpen. En niet te vergeten, ben loyaal…koop lokaal.  Wij hebben de ondernemers nog zo hard nodig.”

Patrick: “Ondernemers hebben het enorm zwaar in deze tijd. De gemeente heeft een informatiepunt Samen Sterk opgericht. Dit informatiepunt brengt mensen die hulp nodig hebben, rechtstreeks in contact met bestaande en nieuwe initiatieven van inwoners die hulp aanbieden. De gemeente kan daarnaast een rol spelen in de ondersteuning bij de aanvragen van landelijke compensatiemogelijkheden voor ondernemers zoals de tozo-regeling en regelingen voor het MKB. De horeca ondernemers behoeven ook geen precariobelasting te betalen. Ook is er een vrijstelling voor de betaling van reclamebelasting in 2021. Sinds kort bestaat het ‘click en collect systeem’ waarbij bestellen en afhalen weer mogelijk is. Natuurlijk zijn dit maar kleine beetjes die helpen. Het is vooral belangrijk dat we allemaal onze lokale ondernemers blijven steunen door bijvoorbeeld een keer extra eten af te halen of niet online iets bestellen, maar bij de lokale winkel.” 

Een slotopmerking?

Patrick: “In 2018 heb ik met voorkeursstemmen een zetel in de gemeenteraad behaald en sinds maart 2020 ben ik fractievoorzitter geworden van een prettig CDA-team. Het was wel even wennen! Ik ben dan ook trots op het fijne team dat wij op dit moment hebben als CDA Sittard-Geleen met deskundige wethouders, ervaren raadsleden, burgerleden met potentie en een groep leden die ons actief ondersteunt. Een korte verbinding naar de Provincie met Wouter IJpelaar en een even zo korte lijn naar Den Haag met Martijn van Helvert maken ons CDA-team in Sittard-Geleen nog sterker! Deze moeilijke tijd van Covid-19 vraagt veel van ons allemaal. Maar deze crisis kan ook het moment zijn om vastgeroeste patronen te heroverwegen. Juist in zelfisolatie ervaren we hoezeer we ons met anderen verbonden voelen. Het CDA-team waarvan ik fractievoorzitter mag zijn, blijft zich nu, maar ook na 2022 voor Sittard-Geleen inzetten. Zoals onze slogan luidt: Voor een stad die we door willen geven!”

Yvonne: “Die begin ik dicht bij mezelf. Vier jaar geleden kwam ik met voorkeursstemmen in de raad. Als kersverse fractievoorzitter van GOB heb ik als voorzitter van de vertrouwenscommissie de zoektocht geleidt naar een nieuwe burgemeester. Tegelijkertijd heb ik samen met Pieter Meekels, in het belang van onze gemeente,  gebouwd aan een nieuwe coalitie. Ik zet me in voor betere verhoudingen in de raad. Ik hoop oprecht dat ik de kans krijg met steun van de kiezers om me ook na deze raadsperiode te kunnen blijven inzetten voor deze gemeente met haar inwoners,  verenigingsleven en ondernemers. Dicht bij de mensen staan. Benaderbaar zijn. Dat is de basis voor GOB. Dat is onze onderscheidende factor. En ik……ik ben blij dat ik hier onderdeel van mag zijn!”

Foto LIWI Foto | Lindy Wintraecken