Afgelopen weekend heeft pastoor Houwman in de parochiekerken het fusiedecreet van Bisschop Harrie Smeets afgekondigd. Per 1 januari 2023 vormen de parochies: H. Martinus te Born, H. Catharina te Buchten, H. Martinus te Holtum, H. Willibrordus te Obbicht, H. Catharina te Grevenbicht tezamen één nieuwe “R.-K. Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid.” Deze naam is gekozen op aandringen van parochianen tijdens de hoorzittingen. Verder bleek hier brede instemming met de beoogde fusie. 

De ZEW heer Houwman is (her)benoemd tot pastoor, tevens voorzitter van het parochie-bestuur. Zijn nieuwe parochie omvat het grondgebied van genoemde parochies die worden opgeheven. De nieuwe parochie neemt dan alle rechten en verplichtingen van de oude parochies over. De H. Martinuskerk in Born is aangewezen als parochiekerk. De overige vier kerken behouden hun kerkfunctie; bestaande parochiecomités blijven hun lokale kerkzaken behartigen. 

Na intensieve voorbereiding is de fusieaanvraag formeel ingediend op 23 november. De Bornse parochies werken vanaf 2005 samen in clusterverband en vormen sinds juli 2013 een federatie met één gezamenlijk bestuur voor de vijf kerken. Bij inventarisatie bleek dat de parochies al veel samen en hetzelfde doen: beleid, reglementen, contracten en tarieven zijn uniform en wijzigen niet. Het beleidsplan van de parochie Born omschrijft als kernwaarden voor het geloof: leren (catechese) – vieren (liturgie) – dienen (diaconaat) – delen (pastoraat). 

Parochiële Caritasinstelling Born 

Per gelijke datum worden de bestaande Armbesturen van Grevenbicht en Holtum samen-gevoegd tot “Parochiële Caritasinstelling Born” (afgekort PCI Born). Deze bestrijkt hetzelfde grondgebied als de Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid. 

De visie van de PCI Born luidt: 

Alle christenen hebben de evangelische opdracht om zich – door dienstbaarheid en naasten-liefde (diaconie) – in te zetten voor sociale rechtvaardigheid en om hulp te bieden aan mensen in concrete noodsituaties. 

In de missie – barmhartigheid, gerechtigheid en solidariteit – staat barmhartigheid voorop. 

PCI Born is dienstbaar aan Kerk en samenleving en probeert mensen met (materiële of financiële) problemen op weg te helpen naar zelfredzaamheid, waar nodig met professionele hulp en wil op deze manier werken aan een rechtvaardiger wereld. We volgen hiermee de oproep van Paus Franciscus om inhoud te geven aan de Zeven Werken van Barmhartigheid.