In de aanloop naar de verkiezingen opent MIJNGazet een politiek podium. De partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen krijgen tweewekelijks een stelling of vraag voorgelegd over actuele thema’s. Afgetrapt wordt met de vraag hoe duurzaam onze gemeente op dit moment is.

Kansen

Voor Sittard-Geleen zien wij nog veel kansen om te creëren en te  verzilveren inzake duurzaamheid. Denk o.a. aan opwekking van zonne-energie. Zeker op de bedrijventerreinen zijn hiervoor nog vele kansen, met hun grote dakoppervlakten of ruime percelen. Neem een bedrijventerrein als pilot terrein en laat dit als voorbeeld dienen voor de andere bedrijventerreinen in onze gemeente. Ook het gebruik van restwarmte mag uitgebreid worden. Daarnaast zijn wij van mening dat Sittard-Geleen een proeftuin mag worden van nieuwe ideeën op het gebied van energieopwekking. Ten aanzien van windenergie wachten wij de landelijke windturbinenormen op gebied van geluid, slagschaduw en veiligheid af.

GOB

Groene gemeente

Het CDA wil met de inwoners en bedrijven van Sittard-Geleen werken aan een duurzame stad die we aan komende generaties kunnen doorgeven. Wij kiezen voor een gemeente die duurzaamheidsinitiatieven ondersteunt. We wonen in een groene gemeente. De groene waarden in het landschappelijk gebied worden verbonden met de stedelijke omgeving. We stimuleren voor inwoners die dat willen maatregelen zoals haagaanplant, compostplekken en lokaal hergebruik van grondstoffen. We kiezen voor meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. We denken dan onder andere het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen, opwek van wind en zon op dezelfde percelen en asbestdaken vervangen door een dak met zonnepanelen. Het CDA wil energiearmoede tegen gaan. We zorgen ervoor dat extra uitgaven door maatregelen voor energiebesparing en isolatie van de woning voor inwoners betaalbaar blijven. De verduurzamingsopgave is voor het CDA een doorlopend proces waarin wij al doende zullen gaan leren. 

CDA Sittard-Geleen

Goed onderzoeken

Voorkomen dat de aarde meer dan 1,5 graad opwarmt, is de uitdaging van onze tijd. Om in 2050 energie- en klimaatneutraal te zijn, is een enorme reductie van de CO2-uitstoot en een energie- en warmtetransitie noodzakelijk. PIT is van mening dat onze gemeente absoluut ook een verantwoordelijkheid heeft in het verbeteren van de klimaatomstandigheden. Voor PIT staat bij warmte- en energietransitie energiebesparing en isoleren voorop, maar daarnaast vinden we betaalbaarheid en effectiviteit ook belangrijk. We moeten goed onderzoeken welke maatregelen resultaat geven en niet zomaar klakkeloos met elk goed uitziend project mee gaan. PIT is van mening dat het Groene Net een voorbeeld is van een proces waarbij de voorbereiding niet op een juiste manier is verlopen en er daardoor verkeerde verwachtingen zijn gewekt. PIT is voor aanleg Groene Net mits bij de besluitvorming de lange termijn leveringszekerheid van restwarmte door Chemelot is gewaarborgd en het investeringsperspectief van de gemeente haalbaar is. Het mag geen kat in de zak blijken!

PIT

Invloed

De gemeente Sittard-Geleen is gelegen aan een groot vervuilend industrieterrein en twee autosnelwegen. Daar heeft de gemeente maar beperkt invloed op. Maar waar de gemeente wel invloed heeft, wordt veel te traag gehandeld. Vele partijen in de gemeenteraad hebben de komst van windmolens bij Holtum uitgesteld. Wie weet komt er van dit uitstel wel afstel. Verder is de gemeente te traag met de uitrol van Het Groene Net Zuid, waarmee warmte die bij Chemelot de lucht in gaat gebruikt kan worden om huizen in Geleen te verwarmen. De coalitiepartijen offeren natuur bij de Schwienswei in Sittard op om er een vakantiepark te laten bouwen. Terwijl daar eigenlijk alleen de aandeelhouders van het vakantiepark fors aan gaan verdienen; het profijt voor de eigen inwoners is laag. Sittard-Geleen is nog lang niet duurzaam genoeg! De PvdA wil dat we meer doen om ook toekomstige generaties hier goed te laten wonen.

PvdA Sittard-Geleen

Het is goed, maar kan beter

Binnen onze gemeente is duurzaamheid vooral gericht op klimaat en energie. Duurzaamheid omvat echter veel meer. Een duurzame gemeente bevordert ook, voldoende duurzame werkgelegenheid, ruimte voor duurzaam ondernemen, aandacht burgerparticipatie en een gezonde en veilige leefomgeving. Het gaat erom hoe wij als mens duurzamer met de aarde en met elkaar omgaan en hoe ecologische en sociale processen en systemen gerespecteerd en weer gecreëerd worden. Hiervoor zijn enorm veel initiatieven die we als gemeente moeten omarmen. De energietransitie is een marathon en geen sprint. Voor de VVD Sittard-Geleen is draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid van belang. Maar ook dat we niet alleen voor deze opgave staan, immers ook de provincie en het Rijk hebben een taak in dezen. Bijvoorbeeld door het voor woningeigenaren aantrekkelijk te maken om te verduurzamen dit kan door het fiscaal aftrekbaar te maken. Samen gaan we hiermee aan de slag want ook onze kinderen en kleinkinderen verdienen net zo’n fijne woonomgeving als wij.

VVD Sittard-Geleen

Modewoord

De gemeente Sittard-Geleen is nog lang niet duurzaam genoeg. Met Chemelot, een van de grootste vervuilers binnen onze gemeente, is dat ook eigenlijk onmogelijk. Het woord duurzaam is een echt modewoord geworden en heeft daarom voor onze fractie nog maar weinig betekenis en kracht. Uiteraard onderschrijven wij de doelstellingen voor duurzaamheid, maar zouden daar graag een aantal eisen aan willen toevoegen. Zo is voor ons overbodige luxe maar zelden duurzaam en ook zou er een strenger keurmerk moeten komen om deze term überhaupt te mogen gebruiken. Daarnaast valt er veel te winnen als we het consumentengedrag weten te beïnvloeden. Onze wegwerpcultuur is volledig doorgeslagen en we moeten hier veel bewuster mee leren omgaan. Hier mag voor ons het onderwijs en de overheid een grotere rol in gaan spelen.

Fractie Klein (Lokaal Sittard-Geleen-Born)

Naar de knoppen

Slechter kun je het bijna niet doen. Onderzoeksbureau Telos plaatst Sittard-Geleen al jaren bij de tien minst duurzame gemeenten. Oorzaak: het falende beleid dat vrijwel alleen op Het Groene Net (HGN) inzette. Op milieugebied staan we 354e van de 355 gemeenten en in totaal zijn we 349e in 2020. Dit EXCLUSIEF ruim 4 miljard kilogram CO2 en 2 miljoen kilogram stikstofoxiden die Chemelot uitstoot met jaarlijks meer dan 500 miljoen euro milieuschade. En natuurlijk berekende dat woningen van Limbrichterveld-Noord na aansluiting op HGN voor ruim 70% niet met biomassa maar met gas worden verwarmd. Wij hebben slechts 400 hectare bos en ruim 1500 hectare bedrijventerrein. Meer bos en geen uitbreiding van bedrijventerreinen is nodig. SPA is tegen het door Chemelot hierheen halen van alle plastic uit Nederland zuidelijk van Amsterdam-Arnhem, Duitsland ten westen van Dortmund-Stuttgart, Luxemburg, België en een stuk van Noord-Frankrijk. Het huidige beleid helpt onze leefomgeving naar de knoppen.

SPA

Klimaatdoelen

Om de klimaatdoelstellingen te halen moet Sittard-Geleen in 2030 0,35 Terawattuur duurzame energie opwekken, vergelijkbaar met de behoefte van 100.000 huishoudens. Veel inwoners en bedrijven hebben zonnepanelen en isoleren huizen en gebouwen. De gemeente wil zelf energie opwekken met zonnepanelen op daken en windturbines op bedrijventerreinen. Daarnaast wordt ingezet op energiebesparing en wordt restwarmte van Chemelot via het warmtenet gebruikt voor verwarming. Onze wethouder en lijsttrekker Kim Schmitz heeft deze plannen afgelopen jaren succesvol uitgewerkt en uitgevoerd. Er zijn nu woonwijken die met restwarmte verwarmd worden. De plannen voor windturbines op bedrijventerrein Holtum-Noord worden beoordeeld. Deze kunnen stroom voor 10.000 huishoudens opwekken. Voor ons is Kim dé persoon die deze en nieuwe plannen komende jaren kan realiseren en zorgen dat Sittard-Geleen haar klimaatdoelen haalt. De realisatie zal daarbij nooit ten koste gaan van de beurs van inwoners die aanpassingen niet kunnen betalen en altijd voldoen aan geldende regels en normen.

GroenLinks Sittard-Geleen

Groen erin

Klimaatverandering is geen ver-van-ons-bedshow meer. Wat D66 betreft mogen wij in de klimaataanpak meer daadkracht tonen. Onze partij wil daarom meer ruimte voor windmolens en zonnepanelen. Het open buitengebied kan een interessante optie zijn. Uiteraard rekeninghoudend met de geldende normeringen, een zo breed mogelijk draagvlak en in samenspraak met belangenorganisaties en omwonenden. Verder wil D66 inzetten op restwarmtegebruik en een verplichte plaatsing van zonnepanelen op distributiecentra. Voor biomassa zien wij in de toekomst geen rol meer. Bij een duurzame gemeente hoort een groene gemeente. Wat D66 betreft: ”Stenen eruit, groen erin.” We zien graag dat er meer ruimte wordt gemaakt voor geveltuinen, tiny forests en buurtmoestuinen. Voor de ruimtelijke ordening van de toekomst hanteert D66 de 3-30-300 regel: vanuit elk huis staan minimaal 3 bomen in zicht, elke buurt krijgt 30 procent bladerdek of bodemgroen en iedereen woont op maximaal 300 meter afstand van een park.

D66

Foto Double Eye | Ivo Goessens