In de aanloop naar de verkiezingen opent MIJNGazet een politiek podium. De partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen krijgen tweewekelijks een stelling of vraag voorgelegd over actuele thema’s. Deze keer ‘Veiligheid’.

Sittard-Geleen blijft goed, wordt beter! 

Het is fijn wonen in Sittard-Geleen. Daarbij is veiligheid van groot belang. Hoewel 100% veiligheid niet mogelijk is, doen we ons best om daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. De politie en boa’s verdienen onze volledige steun. We willen de veiligheid vergroten binnen onze beide stadscentra  door meer gebruik te maken van zakpalen en extra camerabeveiliging. In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld tegen LHBTI’s keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Binnen de wijken zijn de bewoners zelf via buurtapps heel actief in het signaleren van potentiële veiligheidsrisico’s. Dit vindt de VVD een heel goed initiatief, in aanvulling op het succes van de wijkagent. De gemeente moet actiever het Politie Keurmerk Veilig Wonen onder de aandacht brengen van (nieuwe) inwoners. Met elkaar kunnen we het aantal woninginbraken verder terug brengen.

VVD Sittard-Geleen

Onveilig gevoel

Nee. Volgens de AD-misdaadmeter behoort Sittard-Geleen al jaren tot de onveiligste gemeenten van Nederland. Ondermijnende criminaliteit en vuurwapenbezit zijn twee- tot driemaal en het aantal misdaden is circa 10% hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Ook zijn er bijna 30% meer slachtoffers van hacken, ruim 25% meer vernielingen en 16% meer winkeldiefstallen. In 2019 werd een drugsbende opgerold die vanuit Geleen over heel Europa opereerde. Nog steeds worden frequent hennepplantages opgerold en worden criminele spookburgers aangetroffen. In haar belevingsonderzoek schreef het RIVM dat 23% van de mensen het (helemaal) eens is met de stelling ‘Een incident met gevaarlijke stoffen bij Chemelot zal letsel bij mij veroorzaken (gewond raken of overlijden).’ De vele incidenten bij Chemelot en het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor geven bij veel mensen (vooral in Geleen en nabij station Sittard) een, soms zeer, onveilig gevoel. Gelukkig ervaart niet iedereen de onveiligheid dagelijks maar feiten spreken voor zich. 

SPA

Veiligheid 

Veiligheid is een beleving die door iedereen anders ervaren kan worden. We leven onbewust in een tijd waarin we veiliger zijn dan ooit. Maar een samenleving is nooit zonder risico’s. Het gaat er om hoe jij die risico’s als persoon ervaart. gob is een groot voorstander van veiligheid in de breedste zin van het woord. Wij hechten veel waarde aan verkeersveiligheid. Kinderen en volwassen moeten zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer. Ook zijn wij voorstander van meer cameratoezicht waarmee o.a. drugscriminaliteit, vernielingen en  inbraken bestreden worden. We willen tenslotte ook dat onze eigendommen veilig blijven.Je veilig voelen betekent ook kritisch blijven kijken naar alles wat er op de bedrijventerreinen gebeurt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het Chemelotterrein. gob is verheugd met het feit dat Chemelot de veiligste site van Europa wil worden. Een goede balans tussen economie en leefbaarheid draagt daarin bij aan een veilige samenwerking.

GOB 

Veilige buurt

Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in zijn of haar wijk. Inwoners moeten zich thuis voelen in onze gemeente. Dat vraagt om doorlopende aandacht voor de veiligheid in de omgeving, de verkeerssituaties en de kwaliteit van de openbare ruimte. Inwoners zelf zorgen voor een veilige buurt. Deze maatschappelijke betrokkenheid moeten we blijven stimuleren. Buurtbemiddeling, buurtpreventieteams en Whatsappgroepen zijn mooie voorbeelden. Zij bevorderen de preventie en de vroegtijdige signalering van overlast en criminaliteit. Daarbij zijn boa’s, camerabewaking en wijkagenten in de centra en wijken belangrijk. Problemen kunnen dan worden aangepakt in samenspraak met politie over bijvoorbeeld de inzet van wijkagenten, maar ook met scholen en andere partijen om te werken aan preventie. Zichtbaarheid, vindbaarheid en bekendheid vormen de basis voor de aanpak van de verkeersveiligheid bij scholen, de aanpak van parkeeroverlast of andere vormen van overlast. Zo vragen nieuwe vormen van illegaliteit om nieuwe vormen van bestrijding.

CDA Sittard-Geleen

Vrijheid en veiligheid

Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid en openheid. Als je je niet veilig voelt kun je niet jezelf zijn en de wereld met een open blik tegemoet treden. In onze gemeente kan iedereen zichzelf zijn ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid of culturele achtergrond. We werken aan veilige buurten in Sittard-Geleen en grijpen in waar dat nodig is. Focus ligt op het voorkomen van criminaliteit in de persoonlijke levenssfeer: huiselijk geweld, zedenmisdrijven, diefstal, inbraken en vandalisme. Daarnaast pakken we iedere vorm van discriminatie hard aan. We willen meer wijkagenten en investeren in wijk-jongerenwerk dat meer samenwerkt met onderwijs, wijkagenten en jeugdhulp. Op plekken waar het in de openbare ruimte met regelmaat misgaat is de inzet van camera’s een hulpmiddel mits de privacy in acht genomen wordt. Verdere vermenging tussen de onder- en bovenwereld moet aangepakt worden. Blijvende aandacht is nodig voor de veiligheid bij Chemelot. Wij willen geen kerncentrale op Chemelot.

GroenLinks Sittard-Geleen

‘Law and order’

De PVV is een partij van ‘law and order’. Uw veiligheid is helaas al jaren geen topprioriteit meer voor de overheid. Politiebureaus zijn uit de wijken wegbezuinigd. Boa’s hebben niet genoeg bevoegdheden om op te treden. Ondanks een toename van het cameratoezicht vooral in de centra is dit niet genoeg voor ons gevoel van veiligheid. Volgens de jaarlijkse monitor scoort Sittard-Geleen nog steeds te hoog op het aantal woninginbraken en autodiefstallen. Ook het aantal geweldsdelicten is onacceptabel. De grootste zorgen hebben wij echter over een vermeend grootschalig regionaal drugsnetwerk, waarvan het epicentrum in Geleen zou liggen. Dit gaat gepaard met overlast door vaak niet-westerse hangjongeren, schimmige bedrijfjes, buitenlandse kentekens, koeriertjes, oost-europese zetbazen, leegstand en spookburgers. Ook lijkt er een verband te zijn tussen enkele radicale moskeepersonen met banden richting onze buurlanden. Ons doel van de PVV is dat het gemeentebestuur deze problematiek van zogenaamde Ondermijning keihard gaat aanpakken!

PVV Sittard-Geleen

Rode draad

Bij het thema veiligheid staat volgens PIT vooral het “zich veilig voelen” centraal. Het onderwerp zit bij meerdere thema’s: bij onze woonomgeving, publieke ruimte, verkeer, etcetera. PIT wil voor “het zich veilig voelen” extra aandacht hebben. Volgens PIT zijn 3 aspecten bij elk onderdeel als een rode draad aanwezig: (tijdige) signalering, controle en waar noodzakelijk handhaving. Velen geven aan dat met name die 2 laatste aspecten bijdragen aan hun gevoel van veiligheid. PIT wil echter ook investeren in preventie. Want voorkomen is altijd beter dan genezen vinden wij. Door effectiever met ons gemeentegeld om te gaan denkt PIT voor het thema veiligheid meer geld te kunnen reserveren.

PIT

Bestuurscultuur

Net als veel burgers maakt Lokaal Sittard-Geleen-Born zich zorgen over zaken zoals: de veiligheid rondom Chemelot, aanvliegroutes MAA, veilige schoolroutes, verkeersveiligheid, meer en betere verlichting, transparante privacy waarborging rondom slimme camera’s, criminaliteit, huiselijk geweld, ondermijning, spookburgers, mensenhandel, toenemende internet criminaliteit, enz enz. Wat ons echter ook zorgen maakt is de angstcultuur binnen het gemeentelijk apparaat,(oa bevestigd door Raad van Staten en bovengemiddeld en langdurig ziekteverzuim) er is hierdoor geen veilige werkomgeving voor alle medewerkers en derhalve ook niet voor al onze burgers. De bestuurscultuur is de oorzaak van deze angstcultuur. Goede klokkenluiders regeling en een waterdicht klachtensysteem ontbreken.Tot slot nog de huidige tijd met de COVID pandemie. De overheid lijkt een steeds grotere groep burgers helemaal kwijt. Men kan het beleid niet meer uitleggen door onbegrijpelijke beslissingen. Er ontstaat hierdoor een steeds grotere en snellere polarisatie en tweedeling in de maatschappij, die wij als onveilig ervaren.

Fractie Klein | Lokaal Sittard-Geleen-Born

Slimme apparatuur

Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare, veilige buurt of dorp. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig en heb je een goede omgang met je buren. Veiligheid is een basisbehoefte. In buurten waar dit niet het geval is, kiest de PvdA voor een ambitieuze en brede aanpak. Handhaving gaat hand in hand met preventie. We geloven in de kracht van de buurt en haar inwoners en gaan samen met hen de problemen te lijf. Een specifiek thema is de veiligheid rondom Chemelot. En dan met name innovatieve manieren om de bevolking te alarmeren. Naast de sirenes willen wij ontvangertjes in huizen die NL-Alert kunnen ontvangen. Slimme apparatuur in de openbare ruimte moet onderzocht worden, zoals lantaarnpalen die ook dienen als meetpunt voor giftige stoffen. Bij een meting van giftige stoffen kunnen de lampen rood kleuren en kan direct een NL-Alert worden uitgezonden.

PvdA Sittard-Geleen

Bewustwording

Sittard-Geleen moet een gemeente zijn waarin mensen aangenaam en veilig kunnen wonen. De bestrijding van criminaliteit blijft voor D66 een prioriteit. Hierbij kijkt D66 naar een wijkgerichte aanpak. De inzet van WhatsApp buurtpreventiegroepen moet worden gecontinueerd omdat deze effectief zijn. Daarbij moet er strenger worden gehandhaafd bij illegale activiteiten, zoals afvaldumping. Naast repressieve maatregelen zijn preventie en bewustwording belangrijk voor een effectieve aanpak. D66 wil daarom inzetten op bewustwordingscampagnes. Een concreet voorbeeld dat D66 wil introduceren is de ”Ben je oké?” publiekscampagne tegen ongewenst seksueel gedrag en straatintimidatie. Tevens wordt digitale veiligheid steeds belangrijker. D66 wil investeren in de beveiliging van de gemeentelijke ICT-infrastructuur, om te voorkomen dat ransomware vrij spel krijgen. D66 stelt voor om ethische hackers de opdracht te geven de digitale beveiliging van de gemeente te testen. De gemeente moet de privacy van haar inwoners waarborgen. D66 kiest daarom niet automatisch voor een uitbreiding van het cameratoezicht.

D66 Sittard-Geleen