In de aanloop naar de verkiezingen opent MIJNGazet een politiek podium. De partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen krijgen tweewekelijks een stelling of vraag voorgelegd over actuele thema’s. Deze keer ‘Een gezonde leefomgeving is een omgeving die mensen als prettig ervaren en waar gezonde keuzes makkelijk zijn. Hoe zit dit in Sittard-Geleen?’

Voor het mooiste Sittard-Geleen dat we kunnen zijn

Natuur, betaalbaar wonen, cultuur en zorg voor elkaar zijn in de ogen van GroenLinks de basis voor een leefbare stad. GroenLinks geeft prioriteit aan een mooie groene leefomgeving van goede kwaliteit, omdat bewezen is dat:

  • Groen de kans op wateroverlast vermindert.
  • Groen verkoelt de stad in de hete zomer.
  • Groen draagt bij aan meer bewegen, een betere gezondheid en gevoel van geluk.
  • Groen leidt tot meer ontmoeting en minder eenzaamheid.
  • Groen trekt bedrijven en toeristen aan.

We willen een verbod op het gebruik van het vergif glyfosaat en dat elke gekapte boom wordt vervangen door minimaal twee nieuwe. We offeren de Schwienswei en Graetheide niet op voor een vakantiepark en grindwinning.  We investeren in  meer en betere fietspaden en veilige fietsenstallingen.

GroenLinks Sittard-Geleen

Bruisende levendigheid

De omstandigheden waarin we leven moeten ons bij voorkeur energie geven. Wij willen het gesprek met elkaar bevorderen. Dat begint met het betrekken van onze inwoners bij wat we organiseren in de wijk, kern of stad. Bewoners, organisaties, betrokken personen uit de wijk worden nauw betrokken bij ontwikkelingen. Zij zetten zelf dingen in gang, of we nu praten over aardgasvrij of over gezond opgroeien, bewegen, zelfstandig ouder worden, perspectief op werk of veiligheid. Of in één zin: wonen, werken, leren en ontspannen. Het organiseren van activiteiten is geen doel op zich, 

maar organiseren en uitvoeren krijgt echt beter vorm samen met onze inwoners. Denk aan robuust groen in de stad en huiskamerprojecten. Dat komt het leefklimaat – de kwaliteit van onze openbare ruimte en onze sociale omgeving – ten goede. Het CDA is voor bevordering van de sfeer waarin we leven, ruimte voor experiment en een bruisende levendigheid in onze stad, kernen en wijken.

CDA Sittard-Geleen

Leefklimaat

Het leefklimaat wordt bepaald door meerdere factoren. Voor de PVV staat een veilige woonomgeving voorop. Wij willen dat er méer sociale huurwoningen en betaalbare starterswoningen worden gebouwd. Senioren en mensen met een zorgvraag moeten als vanouds terecht kunnen in aangepaste woonvormen. De besturende partijen in Sittard-Geleen hebben te weinig afspraken gemaakt met woningcorporaties en projectontwikkelaars om de juiste woningen te realiseren. Ook energiearmoede en het verdwijnen van voorzieningen zijn zorgelijke ontwikkelingen. De PVV is tegen windturbines maar sluit de ogen niet voor het energievraagstuk. Inwoners mogen niet gedwongen worden tot allerlei maatregelen en daarvoor ook nog eens de rekening gepresenteerd krijgen! Er zijn alternatieven, zoals thorium centrales, kernfusie en geothermie die beter in onze leefomgeving ingepast kunnen worden. Voorzieningen zijn cruciaal voor sociaal contact, sport is gezond voor jong en oud, ondernemers zijn de motor van onze economie, en het onderwijs is er voor onze kinderen; zij zijn de toekomst!
PVV Sittard-Geleen

Eigen budget

D66 wil voor Sittard-Geleen de beste en meest gezonde leefomgeving, op meerdere fronten. Binnen het onderwijs gaat D66 alle kinderen voorzien van gezonde maaltijden, schoolfruit en sportactiviteiten. Toekomstige generaties voorzien we van buurtaalonderwijs (Frans en Duits). Zo is werk altijd dicht bij huis, in eigen (Eu)regio. Hiervoor speelt D66 (Europese) subsidies vrij. Middels ruimtelijke ordening wil D66 werken aan schone lucht en leegstand aanpakken. Dat betekent meer duurzame energiebronnen en de 3-30-300 regel toepassen: vanuit elk huis staan minimaal 3 bomen in het zicht, 30 procent groen in elke buurt en iedereen woont op maximaal 300 meter afstand van een park. Daarbij gaan we leegstand gebruiken voor woon- of kantoorruimte. Zo lossen we het woningtekort op en creëren we een veilige sfeer in de centra/wijken. D66 vindt dat inwoners de baas zijn van hun eigen leefomgeving. Dus geeft D66 wijken een eigen budget waarvan zij bepalen wat ermee gebeurt. 

D66 Sittard-Geleen

Onder druk

Hinderlijk verkeerslawaai is op meerdere plekken vaak aanwezig. De CO2- en lachgasuitstoot van de industrie behoort tot de hoogste van Nederland. Verstoorde nachtrust door licht- en geluidoverlast is er veel te vaak en ook is er frequent neerslag van microplastic en andere troep. Bewoners kunnen daar niets aan doen. Er is maar 5% bosgebied. Al jaren ligt de gemiddeld levensverwachting lager dan gemiddeld in Nederland. Uit een bevolkingsonderzoek bleek dat 23% het (helemaal) eens is met de stelling: ‘Een incident met gevaarlijke stoffen bij Chemelot zal letsel bij mij veroorzaken (gewond raken of overlijden)’. Een degelijk onderzoek naar allerlei gezondheidsaspecten ontbreekt echter ondanks dat SPA daar meermaals om vroeg. De leefomgeving staat voortdurend onder druk, mede omdat de industrie geen strobreed in de weg wordt gelegd om steeds weer uit te breiden. Erg gezond is de leefomgeving niet in Sittard-Geleen, gezonde keuzes maken is lastig.

SPA

Betrokkenheid

Een gezonde leefomgeving is voor PIT een plek waar je je veilig voelt, waar het prettig wonen is en waar je je steentje aan bijdraagt. Dat kan in Sittard-Geleen altijd nog beter vinden wij bij PIT. PIT wil meer aandacht hebben voor de aanpak van overlast. Dat doe je door beter naar onze inwoners te luisteren. Overlast zorgt voor het verdwijnen van het gevoel van veiligheid en ontspannen wonen, wat weer kan leiden tot gezondheidsklachten. De gemeente moet hier meer oog voor hebben, zeker ook inzake Chemelot en andere industrie. Voldoende bereikbare voorzieningen en groen in de buurt maken dat je ergens prettig woont. Ook hier wil PIT extra aandacht voor. PIT juicht het toe dat veel inwoners betrokken zijn bij hun buurt. We kennen mooie voorbeelden rondom het bijhouden van het groen of het organiseren van buurtactiviteiten. PIT wil dit stimuleren want een gezonde leefomgeving maak je samen!

PIT

Stimuleren

Voor een gezonde leefomgeving zijn volgens de Stadspartij de volgende zaken van belang.

Stimuleer:

Beweging

Zorg voor: een beweegroute tussen de hernieuwbouw van Glanerbrook en het centrum van Geleen.

Mogelijkheden om samen te spelen voor zowel voor kinderen als volwassenen. 

Bijvoorbeeld het Schaakbord dat de Stadspartij terug bracht in het centrum van Geleen, jeu de boulesbanen in wijken.

De frames voor Framerunning die de Stadspartij heeft gevraagd voor kinderen met een loopbeperking. Pilot 19 maart. https://www.stichtingwielerbaangeleen.com/framerunning-sgb/

Gezonde voeding

Zorg dat kinderen op de basisschool gezonde voeding krijgen en betrek daar ouders bij.

Biedt de mogelijkheid aan ouderen samen een gezonde betaalbare maaltijd te nuttigen in bijvoorbeeld het buurthuis. 

Verbindende omgeving

Groene ontmoetingsplekken in wijken. Voorkomt hittestress en zorgt voor verbinding. 

Banken terug in centrum Geleen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en even uitrusten. 

Stadspartij Sittard-Geleen-Born

Speerpunt

PUUR vindt dat dit in Sittard-Geleen beter kan! Door meer te investeren in de openbare ruimte en een ander afvalbeleid, wordt de leefomgeving prettiger. Daar willen wij op inzetten. Gezondere keuzes betekent ook dat kinderen met ontbijt op naar school gaan. Ook dat is een speerpunt voor ons. 

PUUR Sittard-Geleen

Sittard-Geleen blijft goed, wordt beter! 

Sittard-Geleen is een prachtige gemeente om te wonen met veel bossen, parken en water. Er liggen voldoende kansen om het nog beter te maken. Door onze leefomgeving gezonder in te richten kan veel gezondheidswinst geboekt worden. We denken dan aan simpele aanpassingen als: het aantrekkelijker maken van wandelpaden, veilige en snelle fietsverbindingen, ruimte voor tuinieren, ruimte voor sport en spel, meer groen om ontmoetingen voor jong en oud te stimuleren om zo eenzaamheid tegen te gaan. Maar ook door te sturen op een voorzieningenaanbod dat samen met de inwoners tot stand komt. Zodat iedereen en dus ook mensen met een smalle beurs mee kan doen en gezonde keuzes kunnen maken. In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in onze gemeente.”

VVD Sittard-Geleen

Ontmoetingsplek

Het thema leefbaarheid is voor sommige partijen al jaren het stokpaardje. Diezelfde partijen maken telkens weer onbegrijpelijke, vaak dure en slechte beleidskeuzes. In hun keuzes gaan ze vaker lijnrecht tegen alle leefbaarheid regels in. Het komt regelmatig voor dat deze partijen naderhand verbolgen vragen stellen, over hun eigen onbegrijpelijke, vaak nog duurdere en dus slechte beleidskeuzes.

Er zijn drastische maatregelen nodig om onze wijken en dorpen leefbaar te maken en te behoeden voor verdere verpaupering. Hoelang heeft Obbicht moeten wachten, smeken bijna voor een ontmoetingsplek? Hoelang wachten Obbicht en Grevenbicht al op een nieuwe school? Gemengde winkelvormen hadden 10 jaar geleden al veel noodzakelijke voorzieningen kunnen redden voor de bewoners van wijken en dorpen. Hoelang tolereren we nog het wanbeleid waar verenigingen die de juiste ingangen hebben steeds opnieuw gemakkelijk zaken geregeld krijgen en geldpotjes vinden, dan verenigingen zonder die ingang. Lokaal wil die cultuur bevechten en doorbreken en jullie ingang zijn voor opbouw van een gezonde samenleving in alle kernen.

Fractie Klein 

Lokaal Sittard-Geleen-Born

Leefomgeving

Wat gob betreft zou de leefomgeving moeten aanvoelen als thuis. Je moet je er veilig en vertrouwd voelen. Niet alleen door passende woningen, maar ook de openbare ruimte moet prettig aanvoelen en uitnodigen voor samenzijn. Voldoende groen, ruimte voor parkeren,  geen zwerfvuil, goede bestrating en een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een gezonde leefomgeving zit hem in het gevoel dat de bewoners krijgen op het moment dat ze de omgeving betreden. Daarom is het belangrijk dat de bewoners van een buurt, wijk of kleine kern zelf samen de veilige en gezonde leefomgeving creëren. De gemeente kan en moet er alleen voor zorgen dat de inrichting van die leefomgeving aansluit op de behoefte van de wijk en dat deze goed onderhouden kan worden. Onderhoudsvriendelijk dus! Daarnaast moet elke vorm van overlast beperkt blijven, zodat de gezondheid van de bewoners niet aangetast wordt.

gob

Gezonde keuzes

Inwoners van Sittard-Geleen gezonde keuzes laten maken: we hebben nog een lange weg te gaan. De PvdA Sittard-Geleen wil op meerdere fronten inzetten. Wij willen dat alle scholen in onze gemeente Gezonde Basisschool worden. Na het demonstratie-voedselbos tussen Geleen en Munstergeleen (mogelijk gemaakt door een PvdA-motie) willen we soortgelijke initiatieven in onze gemeente steunen. Met alle supermarkten in Sittard-Geleen willen we afspraken maken over hoe de producten in de schappen staan. Gezonde producten moeten meer uit het zicht worden geplaatst. Dan nog iets waar inwoners geen keuze in hebben: de luchtkwaliteit. Die is niet goed in onze gemeente (A2, A76, Chemelot, Ruhrgebied). De nieuwe WHO-richtlijnen liegen er niet om: de waarden voor luchtverontreiniging moeten flink omlaag om schadelijke gezondheidseffecten te voorkomen. Wij kiezen er voor om Sittard-Geleen aan te laten sluiten bij het Schone Lucht Akkoord, waardoor er aanspraak kan worden gemaakt op geld van de Rijksoverheid.

PvdA Sittard-Geleen

Foto DoubleEye | Ivo Goessens