De financiële huishouding van 

Sittard-Geleen is verbeterd

PIT zou niet eerlijk zijn als we zeiden dat de financiën in Sittard-Geleen nog steeds een zorgenkindje van formaat zijn zoals voorheen. Het provinciale preventieve toezicht alsook de noodzaak tot ander beleid heeft het bestuur uiteindelijk een positievere kant uit weten te krijgen. Een ontwikkeling die PIT toejuicht.

We denken dat deze ontwikkeling nog meer vorm krijgt als er vaker andere keuzes worden gemaakt. We denken aan minder inhuur van externen zoals adviseurs alsook aan een betere voorbereiding van (nieuwe) projecten. Daarnaast zijn er momenten om geld te besparen door andere beslissingen. Het bespaarde geld moet volgens PIT gaan naar thema’s die onze inwoners belangrijk vinden en waar nu nog (te)weinig geld voor is. Denk daarbij aan de groenvoorziening en leefbaarheid. Er moet vaker met een kritische blik gekeken worden naar de uitgaven en de inwoners moeten profiteren van die besparingen. Een win-win situatie volgens PIT.

PIT

Subsidies

De PVV wil geen stelselmatige stijging van de lokale lasten en wil dit realiseren door onder andere sober en kritisch om te gaan met subsidies. De subsidiestromen moeten volledig in beeld worden gebracht. We moeten een afweging maken waar we kunnen snijden. Naast soberheid moet een gedegen controle plaatsvinden op de effectiviteit en de besteding van subsidies. De PVV wil de opbrengsten van bezuinigingen op al die subsidies teruggeven aan de inwoners van de gemeente, bijvoorbeeld door de OZB  en reinigingsrechten niet keer op keer te verhogen. Ook pleiten wij voor afschaffing van de parkeergelden en hondenbelasting. Behalve door te snijden in overdadige subsidies kan dit bijvoorbeeld ook worden betaald uit het inperken van investeringskrediet voor prestigeprojecten. De besturende partijen hebben té veel geld verspild aan leegstaande gebouwen zoals De Ligne, maar ook De Domijnen en Het Groene Net zijn gigantische kostenposten gebleken waar onze inwoners (onbewust) flink voor betalen!  

PVV Sittard-Geleen

Pas op de plaats

Inmiddels heeft Sittard-Geleen een sluitende meerjarenbegroting. Helaas is dit vooral bereikt door een pijnlijke lastenverzwaring en bezuinigingen. De lokale lasten in Sittard-Geleen zijn te hoog. Er moet nu een pas op de plaats komen. Het OZB-tarief voor woningen mag niet stijgen. Ook de OZB-tarieven voor bedrijven in Sittard-Geleen zijn bovengemiddeld hoog. Daar heeft vooral het MKB veel last van. Daarom steunt D66 de lobby voor tariefdifferentiatie voor het MKB. Ook de alsmaar stijgende kosten van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten baren zorgen. Daarom zet D66 in op een nieuw afvalbeleid. D66 pleit voor het afschaffen van de hondenbelasting. Deze vorm van belasting is achterhaald. Besparingen mogen gezocht worden in de opschaling van voorzieningen, maar altijd in de juiste balans. D66 kiest voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit. D66 is tegenstander van bezuinigingen op zaken die onze inwoners rechtstreeks raken, zoals het onderhoud van de openbare ruimte. Gemeentelijk niet-strategisch vastgoed, moet worden afgestoten.

D66 Sittard-Geleen

Positieve begroting

Sittard-Geleen heeft een zware financiële tijd achter de rug. Gelukkig staan we er nu beter voor en sluiten we de begroting positief af. Toch moeten we waakzaam blijven op de financiële positie. De kosten voor WMO en jeugdzorg stijgen elk jaar. Daarbij is het nog onzeker of er voldoende geld vanuit het Rijk naar de gemeente komt. Het CDA wil daarom voorzichtig blijven en spek op de ribben kweken. Dat betekent, overschotten op de begroting sparen voor de lange termijn. De extra OZB verhoging willen we terugdraaien zodra de gemeentekas daar ruimte voor biedt. Ook zijn we voorstander van de verdere verlaging van de hondenbelasting. Voor afvalstoffen geldt het uitgangspunt de vervuiler betaalt. Het CDA wil graag een burgerbegroting invoeren. Geld dat beschikbaar is voor de inwoners van de wijken en kernen. Daarmee kunnen burgerinitiatieven zoals bijvoorbeeld speeltuintjes, jeu de boulesbanen of huiskamerinitiatieven gefinancierd worden. 

CDA Sittard-Geleen

Het gaat iets beter

Sittard-Geleen scoort slecht t.o.v. andere Nederlandse gemeenten: OZB-tarief woningen dubbel zo hoog en niet-woningen het hoogste, hoge en stijgende schuld, solvabiliteit een vijfde van het gemiddelde en dalende, belastingcapaciteit slecht en verslechterend,  €102/84 hogere woonlasten voor één/meerpersoonshuishoudens. op twee na financieel ongezondste gemeente tussen 50000 en 100000 inwoners volgens BDO. Het college meldde in een persbericht dat de lokale lasten DALEN in 2022 maar moest toegeven dat deze STIJGEN en dat beleid ontbreekt om die terug te brengen naar het Limburgse gemiddelde. Oorzaak is het gevoerde financiële wanbeleid van de afgelopen zestien jaar. Er werd geen geld gereserveerd voor voorzienbare vervangingsinvesteringen zoals voor Glanerbrook en tientallen miljoenen werden verloren op de grondexploitatie. Gaten in de begroting werden door belastingverhoging gedicht. SPA wees al in 2014/2015 op de problemen en dreigende verslechtering, maar dat werd weggewuifd. Sinds de provincie ingreep gaat het iets beter maar we zijn er nog lang niet!

SPA

Terugdraaien

De gemeente heeft nu eindelijk een sluitende meerjarenbegroting. Helaas is dit vooral bereikt door zeer forse bezuinigingen en verhoging van de belastingen voor onze inwoners en ondernemers. Onze inwoners hebben dus vooral de rekening betaald! Dan kun je je afvragen of alles ‘uitstekend op orde’ is! PUUR vindt dat de gemeente een sterke lobby moet starten om meer middelen te ontvangen voor het de jeugdzorg. Hierdoor komen de kosten en de hiervoor ontvangen middelen weer in balans. Door deze extra middelen kan Sittard-Geleen weer investeren in haar gemeente. En waar nodig pijnlijke bezuinigingen terugdraaien. Maar laat daarbij onze inwoners wel meedenken wat anders, beter of goedkoper kan. De lokale lasten zijn veel te hoog. PUUR wil de hondenbelasting afschaffen en daarnaast moet de belastingdruk terug naar het gemiddelde van de grote gemeenten in Limburg. 

PUUR Sittard-Geleen

Jeugdzorg

Voor wat betreft de financiën van de gemeente wachten ons meerdere uitdagingen. Een van de risicoposten vormt de Rijksuitkering. Er komt namelijk een herverdeling van het Gemeentefonds en die kan negatief voor ons uitvallen. Minder geld van het Rijk voor de gemeentekas! Ook het feit dat het Rijk de jeugdzorgkosten niet volledig gaat compenseren is een uitdaging die waarschijnlijk moet leiden tot aanpassing van het Jeugdzorgbeleid. En ook dat kost de gemeente geld. Niet door eigen wanbeleid maar door bezuinigingen vanuit de Regering.  Vanaf 2020 toen wethouder Ton Raven met de Stadspartij tot de coalitie toetrad en de portefeuille financiën onder zijn hoede kreeg zijn de financiën meerjarig op orde gebracht waardoor de gemeente nu niet meer onder financieel toezicht van de Provincie staat. De komende jaren zullen we goed de vinger aan de pols moeten houden gezien de grote financiële uitdagingen die Sittard-Geleen te wachten staan. 

Stadspartij Sittard-Geleen

Verantwoordelijkheid

Na een periode van bezuinigingen, zijn de financiën van Sittard-Geleen weer redelijk op orde. De PvdA zat in de periode 2018-2020 in de coalitie en heeft mede verantwoordelijkheid gedragen om er financieel weer bovenop te komen. Er moest veel bezuinigd worden (o.a. door te hoge uitgaven in 2014-2018 aan projecten en extra taken zoals jeugdzorg): van groenonderhoud omlaag tot belastingverhogingen. Mede door inzet van de PvdA hebben we in die periode wel nog de bijzondere bijstand op 110% van het sociaal minimum kunnen behouden. Sluiting van de muziekschool hebben we helaas niet kunnen voorkomen. Omdat we deze open wilden houden, waren we in 2020 niet meer welkom in de coalitie. Partijen die eerst vanuit de oppositie kritiek uitten, gingen in de coalitie en trokken in 2020 meteen de portemonnee. Vele grote projecten worden weer tegelijkertijd opgestart. Als we niet oppassen, zitten we over twee jaar weer met dezelfde financiële problemen!

PvdA Sittard-Geleen

Aandachtspunt

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen. Dit is wethouder Meekels, met het toen zittende coalitie, ondanks de ombuigingen van het Rijk goed gelukt. Het college en een groot gedeelte van de raad hebben twee jaar geleden besloten om extra te investeren in onze gemeente. ‘De stad van het slot te halen en te investeren in onze toekomst’. De lokale belastingen zijn mede daardoor nog niet omlaag gebracht en behoeft zeker een punt van aandacht. De huidige wethouder middelen kan voortborduren op de ingezette koers. Wel blijft een aandachtspunt voor gob de hoge ozb-tarieven voor niet-woningen. We hebben daarom een motie ingediend voor differentiatie in deze tarieven. Ons streven is om de belastingen voor al onze inwoners en ondernemers draaglijk te houden. gob staat voor een financieel duurzame gemeente en heeft dat de afgelopen jaren ook waargemaakt.

gob

Verdampt en verkwist

De financiële situatie in Sittard-Geleen is al sinds de herindeling dramatisch. De schulden zijn verdrievoudigd, de lokale belastingen behoren voor burgers en bedrijven tot de hoogste van Nederland en ons kapitaal, incl. de Essent aandelen zijn verdampt en verkwist door de partijen en bestuurders die zich profileren als betrouwbare bestuurderspartijen. Tegelijkertijd zijn er prestigeprojecten die miljoenen teveel hebben gekost, die leeg staan of waar de gemeenschap geen gebruik van maakt. De Ligne, Dumoulin park en het ziekenhuis zijn enkele voorbeelden uit het verleden. Het gemeentelager op het Mauritspark, de basisschool in Grevenbicht en Obbicht zijn voorbeelden die nu nog actueel zijn. Burgers worden voor de gek gehouden, door voor de verkiezingen mooi weer te spelen. De media wordt gebruikt om dit fake news te verspreiden en na de verkiezingen blijkt dan weer dat de schulden veel hoger en problematischer zijn. De provincie heeft zelfs ingegrepen de laatste jaren. Kiezersbedrog voor de een, betrouwbaar bestuur voor de ander.

Fractie Klein  

Lokaal Sittard-Geleen-Born

Een gezonde en eerlijke financiële huishouding

GroenLinks investeert in mensen en de kwaliteit van onze gemeente. Daarbij houden we onze financiële huishouding zeker op peil. GroenLinks liep niet weg toen het in 2018 financieel moeilijk ging. We namen de bestuurlijke verantwoordelijkheid om de gemeentebegroting weer op orde te krijgen en hebben het sociaal domein daarbij weten te ontzien. Gezien onze ambities op het gebied van klimaat, aanpak wooncrisis, natuur, behoud en versterking van gemeenschapsvoorzieningen hebben we de huidige lokale belastingen nodig. We zetten in op passende compensatie door het Rijk voor onze uitvoerende taken, meer gebruik van Europese subsidies en meer geld uit het gemeentefonds. De landelijk voorgestelde bezuiniging op Jeugdzorg vinden wij onbegrijpelijk.Basisregel voor GroenLinks is: ‘Sterkste schouders de zwaarste lasten’. Ondernemers die hulp nodig hebben kunnen een beroep doen op het MKB-fonds. Zo worden zij gecompenseerd voor het hoge OZB tarief voor bedrijven.

GroenLinks Sittard-Geleen

Moeilijke periode

Sittard-Geleen kende jaren van financiële tekorten. Pas na fors ingrijpen van de Provincie kwam daar een einde aan. Dit had tot gevolg dat er flink bezuinigd moest worden. Dat deed pijn bij zowel de burgers als ondernemers. Het is gelukt en daar mogen we best een beetje trots op zijn. Alleen de afspraak om een aantal bezuinigingen terug te draaien zodra het financiële huishoudboekje op orde is werd niet nagekomen. Dat is echt niet oké. Door Corona staat bij veel ondernemers het water aan hun lippen en ook al zijn er versoepelingen in het beleid hun problemen zijn daarbij niet weg. Dat geldt ook voor onze inwoners en verenigingen ook zij moeten in deze moeilijke periode kunnen rekenen op een overheid die oog heeft voor hun noden. Daar past volgens de VVD een overheid bij die de economie ondersteunt en de lasten van inwoners en ondernemers in deze moeilijke periode verlaagd.

VVD Sittard-Geleen