In de aanloop naar de verkiezingen staat in MIJNGazet een politiek podium. De partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen krijgen tweewekelijks een stelling of vraag voorgelegd over actuele thema’s. Deze keer met de stelling: ‘In Sittard-Geleen is er plek voor iedereen!’

Werken aan Sociale Veerkracht

gob kernwaarde bij uitstek is, dat iedereen moet kunnen meedoen en een plekje verdient in de sociale omgeving.  Maar als je telkens de eindjes aan elkaar moet knopen is er geen gelegenheid om echt mee te doen met buurt en sociale activiteiten. Daarom is het belangrijk dat de cirkel van armoede, schulden en minder kansen wordt doorbroken. Het hebben van werk, versterken van de lokale economie,  tegelijkertijd de leefbaarheid in de wijken verbeteren en het inlopen van gezondheidsachterstand,  staat daarom centraal in ons partijprogramma. gob vindt dat verenigingen in onze dorpen en wijken een cruciale rol hebben bij de leefbaarheid, omdat ze de sociale ‘lijm’ zijn die mensen met elkaar laat samenwerken, en oog hebben voor elkaar.  Daarom wil gob de verenigingen helpen; bijvoorbeeld met cursussen hoe je een vereniging kunt besturen, met adviezen hoe in te spelen op wet- en regelgeving en hoe je aan vrijwilligers en fondsen kunt komen.  Omdat gob al 40 jaar in nauwe verbinding staat met de verenigingen zien we goede mogelijkheden om met hen samen te werken aan verbetering van de sociale veerkracht: kernthema in de gemeentelijke Toekomstvisie. 

GOB

Omzien naar elkaar

De PvdA staat voor een Sittard-Geleen waarin iedereen meetelt. Waarin de energierekening voor iedereen betaalbaar blijft. Waar elk kind een kansrijke start krijgt. Daarom hebben wij plannen om woningen energieneutraler te maken. Met steun van de gemeente voor mensen die dit niet kunnen betalen. En daarom hebben wij plannen om elke basisschool Gezonde School te laten worden. Zodat er van jongs af aan aandacht is voor gezond eten, beweging en cultuur. Verder is een heel hoofdstuk in ons programma gewijd aan Inclusie, emancipatie en integratie. Wij zien dat het omzien naar elkaar sterk onder druk staat. Kijk naar het verschil tussen Kieskompas 2018 voor Sittard-Geleen en nu, 2022 (plaatjes op sittardgeleen.pvda.nl en onze socials te bekijken). Er heeft een forse verrechtsing opgetreden onder bijna alle politieke partijen. Wat ons betreft is een duidelijke keuze voor een sterke, sociale én groene gemeente nu meer dan ooit nodig! Stem sociaal. Kies PvdA.

PvdA Sittard-Geleen

De gemeenschap op 1

Het CDA is een volkspartij. Wij zijn er voor gezinnen met kinderen, alleenstaanden, (echt)paren, kinderen en jongeren, werkenden en niet-werkenden, senioren: kortom voor iedereen. Bij ons staat de gemeenschap op één. De betrokkenheid van mensen bij hun stad, dorp, school, buurt, hun kerk, bedrijf of vereniging is een voornaam draagvlak in ons leven. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor hun stad. Dat stimuleren en faciliteren wij van harte. Ook als het aankomt op opvang van mensen die niet meer veilig zijn in hun eigen land. Helaas is dit nu opnieuw relevant. Misschien historisch wel relevanter dan ooit. Er is een land in Europa in oorlog. Opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne is noodzakelijk ook in Nederland. Dus ook in Sittard-Geleen. Het CDA heeft het kabinet gevraagd om een speciale opvangambassadeur aan te stellen die snel met gemeenten, maatschappelijke organisaties en religieuze instellingen opvanglocaties en -voorzieningen kan organiseren.

CDA Sittard-Geleen

In Sittard-Geleen doet iedereen mee

GroenLinks staat voor gelijke kansen voor iedereen ongeacht geloof, geaardheid, leeftijd of etniciteit. We steken samen de handen uit de mouwen voor een mooiere toekomst. GroenLinks is barmhartig! Wij willen opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Met (te) veel inwoners gaat het minder goed. Zij profiteren nauwelijks van economische voorspoed en lijden onder stress van het leven in armoede. Het probleem is ingewikkeld en hardnekkig. We zorgen voor goede hulp. Ook zetten we in op vroege educatie om problemen later te voorkomen. Onze hoofddoelen hierbij zijn: Voorkomen van armoede en schulden, het bieden van perspectief op een beter bestaan en het kunnen meedoen zonder beperkingen. GroenLinks geeft gezondheid topprioriteit en werkt aan een gemeente waarin iedere inwoner de zorg krijgt die zij of hij nodig heeft. Hierbij staat GroenLinks voor samenwerking, vertrouwen en solidariteit. Wij willen kleinschalige verzorgingsvoorzieningen. Niet geld, maar mensen staan centraal!

Groen Links Sittard-Geleen

Onze eigen problemen oplossen

Wonen is een grondrecht. Maar een fatsoenlijk, betaalbaar dak boven je hoofd is al lang niet meer vanzelfsprekend in Nederland. De woningmarkt is een puinhoop. Dat is te wijten aan het falende landelijke woonbeleid, maar ook aan de oeverloze discussies van ons gemeentebestuur dat er vooral niet gebouwd mag worden vanwege stikstof en krimp. Niets in minder waar. Er had juist meer gebouwd moeten worden! De besturende partijen hebben onze ouderen gedwongen langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Met als gevolg een enorm woningtekort, met prijzen die de pan uit vliegen, en schrijnende situaties van daklozen, mensen met schulden en eenzaamheid. Jeugdzorg, mantelzorg en medische zorg die het niet meer kunnen behappen. Helaas zijn er ook in Sittard-Geleen partijen die ondanks deze sociale crisis toch steeds meer asielzoekers willen toelaten en voorrang geven binnen onze verzorgingsstaat. De PVV kiest níet voor massa-immigratie maar om onze eigen problemen op te lossen!

PVV Sittard-Geleen

Een vrij Sittard-Geleen

‘’Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’’, is de slogan van D66. Alle inwoners moeten gelijke kansen hebben en gelijkwaardig kunnen meedraaien in de samenleving. Dat vergt maatwerk. Daarom verhoogt D66 het mantelzorgcompliment. D66 gaat uitvoering geven aan het VN-Verdrag Handicap, de Lokale Inclusie Agenda en onderschrijft de doelstellingen uit het diversiteitspact Limburg en het COC-Regenboogakkoord. D66 accepteert geen discriminatie en uitsluiting van personen. We gaan nieuwkomers sneller laten integreren en geven hen meer mogelijkheden om te participeren op de arbeidsmarkt. D66 gaat openbare toiletten creëren in de centra, regelt een dag- en nachtopvang voor kwetsbare jongeren en zet in op vaardighedencursussen. Bijvoorbeeld voor betere taalbeheersing en/of het helpen bij digitale vaardigheden voor ouderen. D66 vindt werk dicht bij huis belangrijk. Daarom zetten we in op euregionale banen en continueren we de GIP- en SGA-dienstverleningen. Bij een vrij Sittard-Geleen hoort ook ondernemers laten ondernemen en iedereen de mogelijkheid geven tot sportbeoefening.

D66 Sittard-Geleen

Verantwoordelijkheid naar onze samenleving

Wij bij PIT vinden dat een ieder die bereid is de normen en waarden van onze samenleving te respecteren alsook de Nederlandse wetgeving accepteert, van harte welkom is. Afkomst, religie, geaardheid, geloofsovertuiging, politieke kleur of geslacht zijn daarbij voor PIT geheel onbelangrijk. Wat verder telt voor ons is dat men een steentje bij draagt aan onze maatschappij en dus ook in Sittard-Geleen. Voor de een betekent deelname op volle kracht vooruit; voor een ander op een niveau van een paar tandjes lager. Deelname is belangrijk, want iedereen heeft anno 2022 een verantwoordelijkheid naar onze samenleving vinden wij bij PIT. En daar waar nodig, moet de gemeente haar inwoners daarbij ondersteunen. Want ondanks dat we uitgaan van deelname door een ieder, zal er altijd een kleine groep mensen zijn voor wie meedoen geen vanzelfsprekendheid is. Ook daar zullen we oog voor moeten blijven houden, vindt PIT.

PIT

Helaas geen plek voor iedereen

Sittard-Geleen is bijzonder dichtbevolkt ten opzichte van andere gemeenten in Nederland. Met een bevolkingsdichtheid van 1.161 mensen per vierkante kilometer zijn we dichter bevolkt dan menig gemeente in de Randstad. Dit is zichtbaar in het tekort aan geschikte woningen voor zowel kopers als huurders. Voor jongeren is het onmogelijk geworden om ‘het huis uit te gaan’ en gezinnen kunnen niet doorstromen van appartement naar woning. Voor het verkrijgen van een eengezinswoning is doorgaans een inschrijfduur van 14 jaar vereist. FVD vindt het onrechtvaardig dat nieuwkomers voorrang krijgen op huurwoningen. Met de groei van het inwonersaantal komt er bovendien nog meer druk op het budget van de gemeente te staan. In Sittard-Geleen is daarom helaas geen plek voor iedereen. Meer dan 80% van Nederland is minder dichtbevolkt. De leefbaarheid van onze gemeente mag door overbevolking niet verder onder druk komen te staan. 

Forum voor Democratie Sittard-Geleen

Rekening houden met

Niet alleen bij de overheid en in bedrijven maar ook in het maatschappelijk verkeer en binnen maatschappelijke organisaties behoort discriminatie op basis van arbeidsbeperking of chronische ziekte, gender en seksuele oriëntatie, etnische, culturele en religieuze achtergrond, leeftijd of anderszins te worden tegengegaan. SPA is voorstander van bevordering van inclusie en diversiteit op basis van het Diversity Charter en het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking. Bedrijven, groot en klein, behoren te worden aangesproken op hun wettelijke verplichtingen dat een bepaald percentage van hun
werknemers uit mensen met een beperking behoort te bestaan. ‘Plaats voor iedereen’ betekent voor SPA ook meer rekening houden met de grote groep weinig mobiele, vaak met rollators lopende, senioren. Het huidige accommodatiebeleid doet dat onvoldoende omdat dit uitgaat van onrealistische loopsnelheden en -afstanden waardoor participatie wordt beperkt en eenzaamheid wordt bevorderd. Spreiding van evenementen en activiteiten vermindert impliciete discriminatie op leeftijd.

SPA

Is in Sittard-Geleen echt iedereen welkom? 

Veel partijen zullen op deze stelling meteen ja antwoorden, maar ondertussen…? Lokaal Sittard-Geleen-Born is de enige partij in Sittard-Geleen die echt niemand buitensluit of negeert. Geen burgergroeperingen, geen andere culturen, maar ook geen politieke partijen met afwijkende ideeën. De gemeente Sittard-Geleen hanteert al decennia een uitsterfbeleid voor onze woonwagenbewoners. Tot 2018 deden meer gemeenten dat nog, maar Sittard-Geleen blijft deze bevolkingsgroep discrimineren. Op vragen van Pointer (kro/ncrv) antwoordde onze gemeente: Aan de ene kant de behoefte aan standplaatsen, aan de andere kant het ‘belonen’ van criminele activiteiten die toch echt op veel locaties plaatsvinden. Lokaal stelt grote vraagtekens bij deze generaliserende en discriminerende benadering? Lokaal maakt zich wel ernstig zorgen over de huisvesting, niet alleen voor onze inwoners, niet door de statushouders of mensen uit Oekraïne, maar doordat ons College vast blijft houden aan een achterhaald krimpbeleid en weigert de komende jaren woningen bij te bouwen.

Fractie Klein 

Lokaal Sittard-Geleen-Born

Inclusieve samenleving

Een van de kernwaardes van PUUR is de keuze voor een inclusieve samenleving en wij staan voor een gemeente waarin alle inwoners zich veilig en thuis voelen, ongeacht herkomst, geloofs- of levensovertuiging, seksuele geaardheid of overige persoonlijke levenskeuzes. Vrijheid en diversiteit staan hoog in het vaandel bij PUUR. PUUR accepteert geen discriminatie en uitsluiting op basis van leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, religie, huidskleur of andere keuzes in de persoonlijke levenssfeer. Voor ons is de gemeente Sittard-Geleen een gemeente waar er plek is voor iedereen.

PUUR

Tolerant zijn

In Sittard-Geleen is er inderdaad plek voor iedereen. Voor iedereen die onze democratische grondbeginselen en maatschappelijke regels accepteert en respecteert. Dat is de kracht van de democratie. Tolerant open staan voor hen die ook tolerant zijn. Daarin is geen plaats voor antidemocratische denkbeelden en extremisme. Iedereen mag een eigen mening toegedaan zijn, zolang men de mening van anderen maar respecteert. Dat is een wisselwerking waarbij we dictatoriale denkbeelden niet hoeven te accepteren. In de Oekraïne drukt thans het dictatoriale systeem van Poetin de democratische waardes van deze jonge staat geheel weg. Dat accepteren wij in het Westen niet; waarom zouden we dan dictatoriaal gedachtengoed hier accepteren: respect krijgen hangt samen met respect geven. Er is dus plek voor iedereen die zich naar onze normen en waarden heeft of zich daaraan kan en wil conformeren!

VVD Sittard-Geleen