De gemeente Sittard-Geleen investeert 6 miljoen euro in een pakket maatregelen om de energiekosten voor inwoners, verenigingen & maatschappelijke organisaties en het MKB te verlagen en energieverbruik te verminderen. Dat staat in de vierde programmarapportage waar de gemeenteraad van Sittard-Geleen op 15 december een besluit over neemt. De meest actuele cijfers vanuit het rijk over de gemeentefinanciën bieden een aantal positieve ontwikkelingen waardoor geld beschikbaar kan worden gesteld. De gemeente wil de samenleving zo direct ondersteunen.

Gemeenteraad en college koesterden al langer de wens om lokaal extra maatregelen te nemen om de samenleving te ondersteunen. Zo werd begin november een pakket energiebesparende maatregelen voor huishoudens aangekondigd. Daarmee nam Sittard-Geleen met energiecoaches, een pilot met energieklussers, cadeaubonnen voor zuiniger witgoed en isolatiesteunmaatregelen al extra maatregelen gericht op de meest kwetsbare inkomensgroep.

“Het zijn ongekende tijden. De prijzen gaan zo hard omhoog dat het lastig is om snel sterke hulpmaatregelen op te stellen. Het is een langgekoesterde wens van dit college en ook van de gemeenteraad om zo breed mogelijk in te zetten op hulp voor onze inwoners, onze verenigingen en onze bedrijven,” aldus wethouder Bühler (financiën). “Iedereen zal begrijpen dat wij als gemeente de problemen niet kunnen oplossen maar het college is hoopvol dat we met dit pakket van verstrekkende maatregelen bij kunnen dragen aan mensen die hulp het hardste nodig hebben.“

Het pakket bestaat uit drie onderdelen. Anderhalf miljoen euro wordt gereserveerd voor maatwerk om aanvullend op de maatregelen vanuit het rijk ook lokaal tegemoet te komen in de directe energierekening van inwoners. Een voorstel daarvoor komt binnenkort in de raad aan de orde. Een miljoen euro wordt gereserveerd om verenigingen en maatschappelijke organisaties tegemoet te komen. De gemeente gaat bij hen onder voorwaarden tot 75% van de stijging van de energiekosten over nemen. Door zelf voor een deel van de rekening aan de lat te blijven staan worden de verenigingen gestimuleerd om aan energiebesparing te blijven werken. De gemeente gaat de verenigingen daarbij helpen door samen een plan van aanpak op te stellen met concrete maatregelen. Denk aan het aanbrengen van LED verlichting, zonnepanelen, betere isolatie, zuinigere installaties etc. Daarnaast stelt de gemeente 3,5 miljoen beschikbaar voor maatregelen voor vooral het MKB. Zo wordt de Greendeal van het MKB uitgebreid en komt er een implementatiefonds om bedrijven te helpen panden aan te passen, anders te werken en zoveel mogelijk te bezuinigen op energieverbruik. Ook hierover volgt een voorstel ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

Tot slot gaat de gemeente zelf met het eigen maatschappelijk vastgoed aan de slag. Bij de Kadernota 2023 volgen voorstellen ter verdere verduurzaming daarvan.

Fundament voor de investeringen is de vierde programmarapportage. Met deze rapportages stelt de gemeente Sittard-Geleen de begroting bij aan de hand van actuele gegevens vanuit het rijk. Het bijgestelde financiële beeld dat nu voor ligt in de raad schetst in de komende jaren tot 2026 betere cijfers. Onder de streep is er dit jaar een positieve bijstelling van €4,2 miljoen. Voor de komende jaren worden de extra bedragen nog niet ingezet in afwachting van welke verdere ontwikkelingen en uitdagingen zich nog voor doen.

De gemeenteraad bespreekt het energiekostenpakket voor inwoners, verenigingen en het MKB in de ronde op 1 december en neemt op 15 december tijdens de raadsvergadering een besluit.