Tien gemeenten in Zuid-Limburg, de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra (dochteronderneming Enexis) besluiten voor de zomer of zij starten met de derde fase voor de ontwikkeling van het Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). WZL moet er in de toekomst voor zorgen dat tienduizenden woningen en bedrijven in Zuid-Limburg duurzaam en betaalbaar aardgasvrij worden gemaakt. Daarvoor wordt de restwarmte van Chemelot gebruikt. In Fase 3 wordt de haalbaarheid van het warmtenet onderzocht in Zuid Geleen. Op 27 juni neemt de gemeenteraad van Sittard-Geleen een besluit over deelname aan deze derde fase van het proces.

De partners van WZL werken al geruime tijd samen aan de ontwikkeling van een warmtenet in Zuid-Limburg. Het doel van WZL is om, in gebieden waar een warmtenet een goede oplossing is, inwoners, ondernemers en organisaties van het aardgas af te krijgen. Daarmee wordt de CO₂-uitstoot in stedelijke gebieden lager. WZL is een samenwerkingsverband zonder commerciële partijen, waardoor financiële winst minder belangrijk is en voordelen meer terecht komen bij de gebruikers. Op die manier moet het energieverbruik voor iedereen betaalbaar blijven.

 

Kennis en inzicht

Om de haalbaarheid van een warmtenet in Zuid-Limburg te onderzoeken is het belangrijk om dit eerst op kleine schaal te bekijken in de buurt van Chemelot. Dit doen we in de derde fase. Voor deze fase is Zuid Geleen aangewezen als onderzoeksgebied (de wijk Geleen-Zuid, bedrijventerrein Krawinkel en een deel van de wijk Geleen-Centrum). In deze derde fase wordt onder meer de haalbaarheid van het warmtenet onderzocht en onderzocht of er genoeg belangstelling is om aan te sluiten bij het warmtenet. Door dit te testen en verder te ontwikkelen wordt kennis en inzicht opgedaan voor het gehele regionale warmtenet. In deze fase wordt ook gekeken hoe de organisatie van een warmtenet verder ingericht moet worden. De uitslag van de derde fase bepaalt of er in de vierde fase echt gestart wordt met de aanleg van een warmtenet. Voor deze realisatiefase van een warmtenet in Zuid Geleen moet dan een apart financieringsbesluit (go-no go moment) worden genomen.

 

Zuid Geleen wordt onderzoeksgebied

‘Zuid Geleen is een geschikt gebied omdat het dichtbij Chemelot ligt en er potentieel voldoende afnemers zijn. Hierbij wordt gekeken naar bedrijven, organisaties en woningbezitters’, aldus wethouder Ivo Tillie.


Besluitvorming

In mei besluiten de colleges van de tien gemeenten en de Provincie Limburg over deelname aan de derde fase van Warmtenet Zuid-Limburg. Dat geldt ook voor het bestuur van Enpuls Warmte Infra. Provinciale Staten bespreekt het voorstel in juni. In die maand besluit ook de gemeenteraad van Sittard-Geleen hierover. Als alle partijen positief besluiten, volgt na de zomer meer informatie. Daarbij worden naast de partners in WZL natuurlijk ook de inwoners, ondernemers en organisaties in Zuid Geleen betrokken.

 

Voor meer informatie zie ook: www.sittard-geleen.nl/aardgasvrij