We schrijven het jaar 1987. De gracht van kasteel Limbricht wordt opgeschoond. Daarbij komen onder meer enkele duizenden keramische scherven, groot en klein, tevoorschijn. Scherven uit met name de 17e en 18e eeuw. Ze worden per vondstlocatie verzameld, ingepakt en overgebracht naar een depot. Nu, 35 jaar later,  worden deze scherven opnieuw onder de loep genomen. Dit gebeurt in een samenwerking tussen de Werkgroep Archeologie Sittard (WAS), onderdeel van Heemkundevereniging De Lemborgh, en twee deskundigen van archeologisch bureau SAGA, met ondersteuning van de gemeentelijk archeoloog van Sittard-Geleen. Het doel van dit project is de collectie vondstmateriaal te documenteren, te bestuderen en daarover te rapporteren in samenhang met de geschiedenis van Kasteel Limbricht en om een deel van de collectie te ontsluiten voor publiek.

Opzet van het project

Voor de zomervakantie is dit project gestart met ondersteuning van de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg in de vorm van een subsidie. De vrijwilligers van de WAS zijn begonnen met het uitpakken en zorgvuldig per vondstlocatie en keramiekcategorie uitstallen van het materiaal. Ook hebben zij een begin gemaakt met het bekijken, puzzelen en indien mogelijk lijmen van passende scherven. Dit werk vergt veel tijd. Echt monnikenwerk. Lang niet alle voorwerpen kunnen compleet aan elkaar worden gepuzzeld, maar duidelijk is in elk geval wel dat de scherven veelal betrekking hebben op keramische potten, pannen, kommen, schalen, schenkkannen en tegelwerken die een paar eeuwen geleden in het Limbrichtse kasteel werden gebruikt.

SAGA richt zich, naast het begeleiden van de WAS, met name op de wetenschappelijke kant van het project. Het doet bijvoorbeeld archiefonderzoek, veldwerk, diverse inventarisaties en analyses, alsook het determineren van de vondsten. Dit alles in relatie tot de bewonings- en bouwgeschiedenis van het kasteel, bijbehorende hoeve en het Salviuskerkje. Daarnaast voert een bouwhistorica van Buro4 ook nog een bouwhistorisch onderzoek uit. De bedoeling is dat voor de zomer van 2023 een eindrapport van het project op tafel ligt.

Samenwerking

Een project dat specifiek gaat over de vondsten in de grachten van kasteel Limbricht, kan niet worden uitgevoerd zonder betrokkenheid van Stichting Kasteel Limbricht en de huidige beheerder van Landgoed Kasteel Limbricht. Ook zijn hierover contacten met Erfgoedcentrum De Domijnen. In samenwerking met deze partners zal er naar gestreefd worden een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de opgraving destijds en van de vondsten in relatie tot de bewoningsgeschiedenis van het kasteel. Vervolgens zal er samen gezocht worden naar mogelijkheden om de resultaten van het project zichtbaar te maken voor het publiek.

Publiek

Het project zal resulteren in een rapport waarin specifieke publieksvriendelijke delen worden opgenomen, zoals een fotografisch overzicht van de vondsten.

Ook zal de WAS de basisscholen in Limbricht en Einighausen – Guttecoven benaderen in verband met een educatief project dat wordt gemaakt rondom de materialen en bevindingen van dit onderzoek.

Tenslotte is het streven om over de resultaten van het werk van de WAS en de deskundigen een tentoonstelling te houden.

Oproep voor hulp

Ook tijdens de loop van het project wil de WAS het publiek graag betrekken bij het onderzoek.

Wellicht zijn er mensen die nog foto’s en/of materialen bezitten die te maken hebben met het opschonen van de gracht in 1987 of kennis en verhalen hierover willen delen. Alles is welkom.

De WAS zou het bijzonder op prijs stellen wanneer deze mensen via onderstaand e-mailadres contact zouden opnemen. Dit zal de uitvoering van het project alleen maar ten goede komen. Eventuele foto’s en/of materialen die worden beschikbaar gesteld, blijven uiteraard eigendom van betreffende bezitter en worden tegen het einde van het project in 2023 weer teruggegeven.

Mensen die als vrijwilliger aan de scherven willen puzzelen zijn welkom. Maar let op, er is in de werkruimte (tot eind 2022 het voormalige politiebureau aan de Pres. Kennedysingel in Sittard) slechts een beperkt aantal werkplekken beschikbaar. Geïnteresseerden wordt verzocht zich te melden via onderstaand e-mailadres. Zo kunnen zij vragen stellen, nadere informatie krijgen en kunnen ook eventueel afspraken worden gemaakt over hun inzet bij het puzzelen.

Degene die in welke vorm dan ook hulp wil bieden, kan contact opnemen met de WAS via het volgende e-mailadres: werkgroep.archeologie.sittard@gmail.com.

Eerder schervenproject

Dit is niet de eerste keer dat de WAS zich over een grote hoeveelheid scherven buigt.

Een paar jaar geleden is een schervenproject uitgevoerd met Romeins aardewerk, gevonden op de locatie waar nu appartementencomplex “de Dominicaan” staat aan de Odasingel in Sittard. Ook dat project heeft aardig wat inzichten opgeleverd over het leven in de Romeinse tijd in wat nu Sittard is. Het rapport dat daarover destijds is opgesteld, is van de hand van Lieke van Diepen van Bureau SAGA, en is getiteld: “Gepuzzeld Verleden” met als ondertitel: “Romeins aardewerk uit een beekbedding te Sittard”. Geïnteresseerden in dit rapport kunnen dat kenbaar maken door te mailen naar de werkgroep. Zie daarvoor het hierboven vermelde e-mailadres.

Tot slot: u kunt de WAS ook volgen op facebook voor meer informatie over dit project en over andere WAS-activiteiten: https://facebook.com/archeologiesittard.

Een aantal vertegenwoordigers van bij het project betrokken partijen op het bordes bij de ingang van Kasteel Limbricht.