Mijn naam is Paul Verjans, (73 jaar). Ik woon in Born en ben sinds februari 2023 voorzitter van Humanitas afdeling Westelijke Mijnstreek en sinds kort tevens interim-voorzitter van Humanitas afdeling Parkstad, beide onderdeel van de landelijke vereniging Humanitas. Soms hebben mensen hulp nodig bij iets alledaags. De vrijwilligers van Humanitas helpen deze mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Door Bert Wassenberg

Vertel eens in het kort iets over jullie organisatie? De naam klinkt bekend, maar toch!

Humanitas is een landelijke organisatie die, met ongeveer 78.000 onbetaalde professionele en opgeleide vrijwilligers, ondersteund door een beperkt aantal beroepskrachten, actief is op diverse fronten. Hoofddoel is het tijdelijk helpen van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun leven weer op de rails te zetten. Daarna kunnen deze, door Humanitas geholpen “deelnemers”, weer zelfstandig hun leven voortzetten. Humanitas is op velerlei gebied actief om mensen/deelnemers laagdrempelig en kosteloos te helpen daar waar nodig is, zoals: 

-Hulp bij de “Thuisadministratie”; het ontwarren van financiële verplichtingen en ondersteunen bij beginnende schulden;

-Hulp bij “Taalachterstand”; door voorlezen aan kinderen;

-Hulp als “Taalmaatje”; bij volwassenen autochtonen en allochtonen:

-Hulp als “Maatjesproject ”om je sociale netwerk uit te breiden voor mensen die dat moeilijk vinden. 

-Een heel bijzondere hulp biedt Humanitas bij de “Begeleiding Omgangsregeling”, waarbij begeleiding wordt geboden aan ouders in een (v)echtscheiding, om te komen tot een goede omgangsregeling zodat het kind met beide ouders contact kan houden. Het belang van het kind staat hierbij voorop! 

– Hulp bij rouw en verlies; Sommige mensen hebben hulp nodig bij rouwverwerking. Vrijwilligers ondersteunen hierbij door het bieden van troost en een luisterend oor zonder in verdriet te blijven hangen en het rouwproces te vertragen. 

Kortom héél divers, héél nodig, héél bijzonder maar eigenlijk héél gewoon. 

Hoe ben je hierbij betrokken geraakt en welke kwaliteiten moet een goede voorzitter bezitten?
Vanaf 16-jarige leeftijd ben ik als vrijwilliger actief geweest. Daarnaast ben ik in maart 2022 na 24 jaar gestopt als gemeenteraadslid. Er kwam veel tijd vrij. Ik dacht: ” Even een halfjaartje adempauze en dan kijk ik wel wat ik als vrijwilliger voor de medemens kan betekenen.” Ik wilde als vrijwilliger mensen helpen, die vast waren gelopen met hun Thuisadministratie. Weg van het bestuurlijke, gewoon in de luwte. Maar in een eerste oriënterend gesprek met drie mensen van Humanitas werd mij duidelijk dat ik veel meer kon betekenen als bestuurslid en de vraag was als afdelingsvoorzitter. Zeker gezien het feit dat het vorige bestuur per 1 januari gestopt was en er nog geen nieuw bestuur gevormd was. 

Als voorzitter (als bestuur), van een vrijwilligersorganisatie moet je de kwaliteiten hebben om mensen/ deelnemers/vrijwilligers voor je te kunnen innemen. Het gaat niet om het runnen van een bedrijf, maar het optimaal laten functioneren van een vrijwilligers-organisatie. Daarbij waardering hebben voor ieders kwaliteiten en deze zo goed mogelijk inzetten. In het eerste halfjaar hebben we dan ook een document opgesteld waarin onze visie verwoord is, met als rode draad en titel: “De Deelnemer en Vrijwilliger Centraal”. Het bestuur is er voor het faciliteren van de vrijwilliger en niet omgekeerd! Een goede voorzitter, een goed bestuur van een vrijwilligersorganisatie dient zich ervan bewust te zijn met de vrijwilligers “goud in handen” te hebben. Het bestuur zorgt dat eventuele belemmeringen bij de uitvoering worden weggenomen en tracht zelf geen belemmeringen op te werpen. 

Sinds ruim een half jaar is een geheel nieuw bestuur actief bij Humanitas Westelijke Mijnstreek. Was het lastig om een nieuw bestuur te formeren?

Dankzij mijn uitgebreid netwerk in de Westelijke Mijnstreek was het niet lastig om voor de Westelijke Mijnstreek een nieuw bestuur te formeren. Daarnaast heb ik getracht het bestuur van de afdeling Parkstad behulpzaam te zijn met het werven van bestuursleden. Naast werving in mijn eigen netwerk heb ik als voormalig collega raadslid, elk raadslid in de regio Parkstad persoonlijk benaderd om in zijn/haar netwerk potentiële bestuursleden voor Humanitas afdeling Parkstad te zoeken. Dit heeft helaas de aflopen 4 maanden nog niet tot enig resultaat geleid. Mede daarom ben ik sinds begin oktober ook interim-voorzitter van Humanitas Parkstad. Ik word daarbij ondersteund door 2 interim-bestuurders van de afdeling Westelijke Mijnstreek. 

Hoe staat het met de naamsbekendheid en het imago van Humanitas?

Bij Humanitas wordt heel veel aandacht besteed en inzet gepleegd, aangaande het bieden van hulp aan diegenen die het zo hard nodig hebben. Daarbij werd de afgelopen jaren m.i. te weinig aandacht besteed aan het vergroten van de naamsbekendheid, het uitdragen van de successen, het vergroten van het imago van Humanitas. Hier zullen we met zijn allen nadrukkelijk aan de slag moeten. Humanitas is wel bekend bij organisaties die naar ons verwijzen, maar te weinig bij potentiële deelnemers. Deelnemers, die ook zonder verwijzing bij ons terecht kunnen voor hulp.

 

Heb je een verklaring voor het feit dat vrijwilligers vinden erg lastig is tegenwoordig?

Hierover kan ik geen schokkend nieuws vertellen. Naast het toenemende individualisme, zijn er veel jonge gezinnen, waar beide partners werken, voor de kinderen moeten zorgen en in hun vrijetijdsbesteding die van hun kinderen volgen. Inzet bij sport- of andere verenigingen rond het gezin is dan al vrijwilligerswerk. De keuze qua vrijetijdsbesteding is groot maar de beschikbare uren zijn beperkt. 

Zijn er voldoende mensen die de Humanitas draaiende willen houden?
Er is zoals overal sprake van krapte dus bestaat er een blijvende vraag naar vrijwilligers. Mensen uit allerlei hoeken van onze samenleving die op hun manier een bijdrage leveren aan het welzijn van een ander…..en daar zelf een fijn gevoel aan overhouden. Het vrijwilligerswerk bij Humanitas is heel dankbaar werk. 

Hebben jullie als nieuwe bestuur een actie- of beleidsplan voor de komende jaren?
Zoals hiervoor al genoemd hebben we een visiedocument opgesteld, maar je mag het ook beleidsplan noemen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een pr-en communicatieplan en gaan we aan de slag met het opzetten van een organisatorisch samenwerkingsverband tussen de drie zuidelijke afdelingen van Humanitas Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad. Per thema is er dan nog een werkplan, kortom plannen genoeg! 

Kun je wat hulpvragen illustreren waar mensen zoal mee aankomen bij jullie?

De hulpvragen van mensen zijn heel divers. Van een oudere dame die niet weet hoe ze haar administratie moet regelen omdat haar onlangs overleden echtgenoot dat altijd gedaan heeft, tot een jong gezin dat door het verlies van baan in de schulden terecht is gekomen en hulp nodig heeft bij het structuren van inkomsten en uitgaven en het treffen van een betalingsregeling. Vanuit Jongeren en Geld helpen we jongeren op financieel vlak bij zaken die voor hen belangrijk zijn: studiefinanciering, zorgverzekering, voorkomen van schulden etc. Dit doen we enerzijds individueel met een maatje en anderzijds collectief via workshops op scholen. 

Bij de begeleide omgangsregeling helpen we ouders die in een (v)echtscheiding zitten. We helpen ouders om goede afspraken te maken over de omgang met de kinderen. We proberen ze te laten inzien dat ze als koppel uit elkaar zijn en misschien ruzie hebben, maar dat ze daarnaast ook samen ouders zijn van het kind en in het belang van het kind zaken goed moeten regelen. Soms zijn er redenen dat de omgang onder toezicht moet plaatsvinden, in dat geval zijn onze vrijwilligers erbij aanwezig. Soms vinden ouders het moeilijk om geen ruzie te maken tijdens het contactmoment dat de ene ouder het kind bij de ander komt ophalen, en dan zijn onze vrijwilligers enkel aanwezig bij dit overdrachtsmoment. We gaan met ouders aan de slag zodat ze het na verloop van tijd weer zelf kunnen. We zijn ook actief op het gebied van rouw en verlies. Rouw hoort bij het leven en de meeste mensen kunnen dit goed zelf verwerken. Sommige mensen hebben er echter hulp bij nodig en dan komen onze vrijwilligers in actie. Ze bieden een luisterend oor en troost, maar helpen ook iemand verder met praktische zaken. Het gaat overigens bij rouw en verlies niet altijd over de dood. Mensen kunnen ook verdriet hebben en rouwen om het wegvallen van relaties, verlies van een baan of gezondheid. 

Hoe ga je om met teleurstellingen of zijn die er nog niet geweest?

Teleurstellingen geven veelal geen fijn gevoel, maar kunnen vaak tenietgedaan worden door bereikte successen. Binnen enkele maanden een volwaardig bestuur voor Humanitas Westelijk Mijnstreek samenstellen is toch echt een succes te noemen. Binnen enkele maanden als bestuur een visiedocument te maken, waar alle bestuursleden zonder voorbehoud achterstaan, is zeer zeker ook een succes te noemen. Het concept van een pr-communicatieplan heeft zeker de potentie in zich om er een succes van te maken. Het contact tussen de besturen van de drie zuidelijke afdelingen heeft zeker de verwachting in zich om te komen tot een fijn organisatorisch samenwerkingsverband van Humanitas Zuid-Limburg. De teleurstelling dat het nog niet echt goed loopt met de werving van bestuursleden voor de afdeling Parkstad, wordt hiermee grotendeels gecompenseerd. Bovenal zijn al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten ook een groot succes. 

Zijn social media voor jullie belangrijk en zo ja, hoe zetten jullie ze in?

Social media zijn, zeker gezien het eerder aangehaalde streven naar meer naamsbekendheid en het uitdragen van de successen van Humanitas, van groot belang. Dit is een nadrukkelijk onderdeel van het in ontwikkeling zijnde pr- en communicatieplan. 

Ben je geïnteresseerd in het werk van Humanitas, neem dan voor informatie of een oriënterend gesprek contact op via westelijkemijnstreek@humanitas.nl of 0617488368, Humanitas Parkstad: parkstad@humanitas.nl of 0617207317.