Truus Knops woont in Buchten en is sinds 2005 bestuurslid, later secretaris en vanaf 2014 secretaris en voorzitster van Vrouwen Vereniging Buchten. Deze vereniging vierde vorig jaar hun diamanten jubileum. Maar de oorsprong gaat verder terug, dus heeft Truus de assistentie ingeroepen van de vorige voorzitster, Dina Kentgens, die vanaf 1993 ere- voorzitster is. Onze ere-voorzitster is al lid vanaf 1962.

Door Bert Wassenberg

De oorsprong van de Vrouwenvereniging ligt ver voor de Tweede Wereldoorlog. Kun je een paar belangrijke momenten in de historie van de vereniging belichten? 

De huidige Vrouwen Vereniging Buchten is voortgekomen uit de Boerinnenbond Limburg, deze organisatie is in 1935 in het leven geroepen en de afdeling Buchten werd als een van de eerste 19 afdelingen opgericht van de Katholieke Limburgse Boerinnen- en Tuindersbond als Afdeling Buchten. Aanvankelijk mochten alleen boerinnen uit Buchten, Illikhoven en Visserweert hiervan lid zijn en de vereniging telde bij de oprichting 22 leden. Na 2 jaar mochten ook niet-boerinnen lid worden en groeide het aantal al snel tot 68 leden.

Tijdens Tweede Wereldoorlog zijn de activiteiten van de vereniging gestaakt. 

In 1949 telde de Katholieke Limburgse Vrouwenbond in Limburg 160 afdelingen en later werd de naam veranderd in Limburgse Vrouwen Bond (LVB).

De huidige Vrouwenvereniging Buchten is in maart 1962 heropgericht.

In 1982 is onze vereniging zelfstandig gaan functioneren en viel ze niet meer onder de LVB (momenteel Zij Actief). De keuze om zelfstandig gaan functioneren en niet meer te willen behoren tot de LVB, had te maken met het feit dat meer dan de helft van de contributie afgedragen moest worden. Hiervoor hebben toen alle leden middels een schriftelijke stemmig toestemming voor moeten geven. 

Begin jaren zestig bestond Buchten nog voor het merendeel uit een bevolking van boeren, ambachtslieden, mijnwerkers en ambtenaren/medewerkers van NS en Rijkswaterstaat. 

De industrialisatie bracht nieuwe woonwijken o.a. voor het merendeel bewoond door industriearbeiders van DAF, FIAT en nog vele andere bedrijven die zich rondom Buchten vestigden. Mede daardoor groeide het aantal leden begin van de jaren 80 tot meer dan 200 leden. Momenteel is onze vereniging een levendige damesclub, met 75 leden tussen de 50 – 98 jaar.

Mevr. Fien Kusters, 98 jaar, hoort bij de oprichtsters, is het oudste lid en het allerlangst lid van onze vereniging; zij woont momenteel in zorgcentrum Aldenhof, waar we haar nog regelmatig bezoeken met een attentie van onze vereniging.

Momenteel zijn veel leden 60, 55, 40 en 25 jaar lid van onze vereniging. Iedere 5 jaar willen we op een feestelijke wijze onze jubilarissen in het zonnetje zetten met bloemen en een passend cadeau. Hieruit valt op te maken dat als vrouwen eenmaal bij onze vereniging zijn gekomen, dat ze dan heel lang lid blijven.

Het werven van leden is moeilijk, mondjesmaat komen er vanuit de omliggende dorpen wel nieuwe leden erbij. Via mond tot mondreclame horen mensen dat we leuke activiteiten organiseren. Ook het werven van bestuursleden blijft ook een moeilijk punt, momenteel zijn we met 6 bestuursleden en allemaal al vrij lang bestuurslid. Hopelijk dienen zich in de toekomst toch nieuwe bestuursleden aan want vernieuwing brengt ook vaak verandering mee in de positieve zin. Mochten mensen belangstelling hebben voor onze vereniging, als lid of bestuurslid, dan kan dit via de mail: vvbuchten@ziggo.nl aangegeven worden.

Welke mogelijkheden gebruiken jullie om publiciteit te maken?

Publiciteit voor onze vereniging doen wij alleen als we onze jaarlijkse paaseitjes verkoop hebben in ons dorp. Enkele jaren geleden hebben we via Born Aktueel een uitvraag gedaan om leden te weven, dit heeft geen nieuwe leden opgeleverd. Onze leden ontvangen, indien ze een emailadres hebben de mail regelmatig met de komende activiteit. Degene zonder mail ontvangen de info via een folder in hun brievenbus. 

Je bent in Buchten een bekende persoon en niet alleen in deze functie. Je ontving in 2021 voor je verdiensten een Koninklijke Onderscheiding. Hoe heb je dat ervaren?

Klopt en ik was zeer verrast, dat dit vanuit de Vrouwenvereniging was aangevraagd. Vanwege diverse vrijwilligerswerkzaamheden mocht ik deze koninklijke onderscheiding ontvangen in de coronatijd. Het persoonlijk bezoek aan huis van de burgemeester was geweldig. Maar ook de versieringen aan ons huis door het bestuur van de vrouwenvereniging waren prachtig. De dag na de onderscheiding werd ik nog verrast op de markt in Buchten door de leden van de vereniging en de afgevaardigden van andere verenigingen waar ik vrijwilligers werk doe. Samen met familie en vrienden brachten ze mij een muzikale aubade. Dit was iets om niet te vergeten. 

Wanneer zijn jullie leden uit het goede hout gesneden? M.a.w. wat moeten ze vooral wél en vooral niet doen? 

Mensen die van gezelligheid houden en graag samenkomen zijn van harte welkom in Buchten. Gemiddeld 1x per maand zijn er bijeenkomsten. Wil je graag vriendinnen maken en genieten van de mooie activiteiten soms met muziek, dan ben je van harte welkom! Wij organiseren onze activiteiten meestal in de avonduren in Buchten zelf.

Kun je vertellen wat jullie in de loop van een jaar zoal organiseren voor jullie leden?

In de beginjaren van de vereniging werden er vele cursussen gegeven zoals: een haakcursus, vlaaien bakken, macramé, stoelen bekleden, enz. Vanuit de Vrouwenvereniging is jaren geleden ook het volksdansen ontstaan.

Momenteel organiseren we kienen, fiets/wandeltochten, een workshop bloemschikken, gezellig ijsjes/vlaai eten, lezingen, moederdagviering, kerstviering, de Nieuwjaars- bijeenkomst, bezoek aan regionale organisaties, rondleidingen en uitstapjes. Dus keuze volop, om lid te willen worden van onze vereniging.

Als je een wens mocht doen met betrekking tot de vereniging, wat zou dat dan zijn?

Een wens voor onze vereniging is dat we in eigen dorp genoeg mogelijkheden blijven houden om iets te organiseren. Hier bedoel ik mee dat het gemeenschapshuis of het Anker ons nog lang mogen verwelkomen om voor onze leden gezellige en leerzame bijeenkomsten te mogen organiseren.

Fotobijschrift:

Truus Knops en Dina Kentgens.