Jan Heffels woont in Obbicht en is sinds de oprichting voorzitter van TC Bicht ’14. De tennisclub is in 20214 ontstaan door fusering van de tennisverenigingen Grevenbicht en Obbicht. Beiden in de zeventiger jaren van de vorige eeuw opgerichte vereniging bundelden 10 jaar geleden hun krachten om met name op trainings- en (jeugd)competitievlak meer body te krijgen/behouden. In beginsel speelde de vereniging op beide accommodaties, maar uit kostenoverweging wordt nu nog enkel gebruik gemaakt van tennispark Grevenbicht. Dit alles in afwachting van de beoogde multifunctionele unilocatie in het middengebied tussen beide dorpen.

Door Bert Wassenberg

Het uiteindelijke doel, een unilocatie, is dat haalbaar?  Leg eens uit? 

Je haalt meteen een heikel punt aan. De unilocatie is ons bij de fusie voorgeschoteld als een verbindende leefbaarheidsfactor voor beide dorpen. Onderwijs en sport zouden met een meerwaarde naar elkaar op één plek gesitueerd worden zo hield men de lokale bevolking voor. Door die plek tussen Grevenbicht en Obbicht te realiseren, zou elke dorpskern zijn eigen identiteit blijven behouden met een prima voorzieningenpakket op korte afstand. De Kempenweg bood hiertoe de uitgelezen locatie. Na jaren van voorbereiden en discussiëren is gemeentelijk de kogel door de kerk, zijn de plannen gereed en de financiën gereserveerd. Alles lijkt klaar voor de spreekwoordelijke schop in de grond. Helaas is niet iedereen gelukkig met de voorziene bouwplek. Een aantal mensen heeft bezwaar aangetekend. De uitkomst op dit bezwaar door de Raad van State laat op zich wachten. Tot heden is de behandeldatum niet bekend. Dit stagneert de uitvoering. Samen met voetbalvereniging Argo en de onderwijspartijen, als medegebruikers van de unilocatie gaan alle voorbereidingen echter onverkort door, om zodra het kan een voor alle partijen optimale accommodatie te realiseren.  

Afgelopen zomer hebben jullie een nieuwe trainer aangetrokken. Kun je wat meer over hem vertellen?

Anders dan in bijvoorbeeld de voetbalwereld is de trainer bij onze vereniging veeleer een begeleider en leraar om de tennissport goed/beter onder de knie te krijgen. Hij/zij wordt niet afgerekend op tennisprestaties of -niveau, maar op de waarde van zijn (sportieve) werkzaamheden binnen de club. Job, onze vorige trainer stopte vanwege een niet langer te combineren agenda. Gelukkig hebben wij afspraken kunnen maken met een van diens (oud-)medewerkers Rob Grootjans. Rob (23 jaar en afkomstig uit Voerendaal) heeft in het verleden al eens mee de trainingen bij TC Bicht verzorgd. Daarbij was een goede wederzijdse klik. Aanleiding voor ons, om nu Rob zelfstandig opereert, met hem het contract aan te gaan. We hebben alle vertrouwen hierin een goede keuze te hebben gemaakt. 

 

En jullie hebben deze zomer ook een nieuwe website gepresenteerd. Druk bezig: is dat toeval of bewust zo gepland?

Onze oude website was verre van actueel. De bewerking was complex en het plaatsen van nieuwe berichten niet voor iedereen toegankelijk. Hierop is besloten tot het bouwen van een nieuwe site. Hoewel de uiteindelijke uitvoering mede door Corona wat langer op zich heeft laten wachten, is de nieuwe site vanaf 1 september jl. in de lucht. Het is nu aan bestuur en leden deze nieuwe versie wel actueel te houden en met regelmaat te verversen.  

Een mooi rijtje sponsoren passeert op de website de revue. Is het zonder sponsoren nog te doen en/of geven zij extra mogelijkheden en zo ja, welke zijn dat dan?

Voor elke vereniging is de financiële huishouding een hot item. Dat je daarbij wat extra (financiële of materiële) steun krijgt van lokale overheid en sponsoren om contributie en consumptieprijzen op een aanvaardbaar niveau te houden is prettig. Zo kunnen we als vereniging de concurrentieslag met andere verenigingen aan. Als vereniging zijn wij erg blij dat bedrijven hier hun steentje aan willen bijdragen. 

Worden bij jullie kantinediensten gedraaid worden? Zo ja, verloopt dat naar tevredenheid? 

Elk lid is verantwoordelijk voor het draaien van 2 kantinediensten per jaar. Niet iedereen vindt dit even leuk, maar dit weet men wanneer men lid wordt. Aan het begin van het seizoen kan ieder lid in een kantinedienst-app zijn eigen voorkeurdata kiezen. Van daaruit wordt tijdig voor de dienst een reminder gestuurd. Vergeten kan dus bijna niet. Het levert dan ook slechts bij hoge uitzondering problemen op. Voor oudere leden die in de kantine minder goed uit de voeten kunnen, zoeken wij vervangende werkzaamheden in de voorbereiding of de catering tijdens een toernooiweek. Juist deze algehele samenwerking is een van de succesfactoren van onze vereniging. 

Hoe ga je om met teleurstellingen of zijn die er nog niet geweest?

Wij zijn een vereniging met vrijwillige leden. Vrijwillig is echter niet vrijblijvend, zie de vorige vraag. Bepaalde afspraken maken onderdeel uit van je lidmaatschap, die gelden dus voor iedereen. In beginsel werd hier niet altijd even consequent mee omgegaan dit leidde tot teleurstelling, maar ook tot scheve gezichten onder medeleden. Mettertijd zijn op dit vlak alle plooien gladgestreken. De teleurstelling dat de realisatie van unilocatie al 10 jaar op zich laat wachten en ook de procedure bij de Raad van State al ruim anderhalf jaar zonder einddatum loopt, is iets waar we ons druk over kunnen maken, maar nagenoeg geen invloed hebben. We troosten ons met de gedachte dat we met de huidige medewerking van de gemeente in de pas lopen om ná de uitspraak tot een snelle realisatie te komen. 

 

Wat is je ultieme voorzittersmoment tot nu toe geweest? 

Mijn ultieme voorzittersmoment zal er pas zijn wanneer de bouwactiviteiten rond de unilocatie daadwerkelijk worden gestart. Waarbij ik na een voortvarend bouwtraject een jaar later een tweede bestuurlijke hoogtepunt hoop te bereiken en samen met alle andere betrokken partijen eindelijk voet kan zetten binnen een naar ieders volle tevredenheid uitgevoerde unilocatie aan de Kempenweg.  

Hebben jullie voldoende bestuursleden? Hoe komen jullie daaraan? 

Zoals bij elke vereniging is het vinden van geschikte bestuursleden een hele opgaaf. Mensen melden zich zelden zelf. Ze moeten of (willen?) gevraagd worden. Alle zittende bestuursleden steken hun voelhorens uit binnen het ledenbestand om kandidaten te benaderen zitting te nemen in een commissie of het bestuur. Door de invoer van meerdere projectgroepen of commissies proberen we bestuurstaken te verlichten en zo te drempel voor nieuwe bestuursleden te verlagen.

Jullie gebruiken nogal wat projectgroepen en commissies. Hoe bevalt dat en krijgen jullie daar voldoende bemensing voor opgetrommeld?

Door de taken en werkzaamheden binnen de vereniging te verdelen in commissies, verdelen wij ook de werkdruk onder meer mensen. Het bestuur blijft verantwoordelijk en houdt een vinger aan de pols maar de uitvoering ligt bij de projectgroep. Niet alleen verlicht het de taken van een kleine groep, het verhoogt ook de betrokkenheid van de leden. Hierbij stimuleren wij met name de jonge leden deel te nemen aan een commissies. Dit werkt vaak vernieuwend voor de vereniging en bovendien doet het lid zelf ervaring op die een welkome aanvulling betekent op ieders persoonlijke cv.   

Vinden jullie het sociale aspect, buiten het tennisgebeuren belangrijk. Kun je daar wat meer over vertellen?

Wij zijn weliswaar een sportvereniging maar het prestatieve uitgangspunt is niet leidend. Elk lid, ongeacht zijn of haar sportieve ambities, moet zich bij TC Bicht thuis voelen. Daarom besteden wij ook veel aandacht aan het recreatieve tennis en aan nevenactiviteiten. Verder voeren wij nu reeds gesprekken met de toekomstige medegebruikers van de unilocatie om door samenwerking elkaar te ondersteunen en te verrijken. Voorbeelden hiervan zij de buitenschoolse opvang met tennisbegeleiding of het gebruik van de verenigingskeuken voor kooklessen van de basisschoolleerlingen. 

Hoeveel leden telt de vereniging? Wat is de maximale capaciteit van jullie accommodatie?

Momenteel schommelt ons ledenaantal rond de 200. De eerlijkheid gebied dat hier ook een aantal ‘stille’ leden zijn, die amper nog tennissen of deelnemen aan onze tennisactiviteiten. Door hen te blijven betrekken bij tennisnevenactiviteiten proberen wij hen voor onze club te behouden. Met vier banen hebben wij nog voldoende ruimte voor nieuwe leden, zeker om vrij te tennissen. Voor het spelen van competitie is de ruimte iets beperkter, maar door te schuiven met tijden en dagen zit ook daar de komende jaren nog rek. Dus lezers voel je vrij lid te worden bij TC Bicht’14 of te informeren naar jouw mogelijkheden aan te sluiten bij onze gezellige ‘tennisfamilie’.