De gemeente Sittard-Geleen presenteert een sluitende begroting voor 2024. In de begroting staat wat de gemeente de volgende vier jaar wil bereiken en wat dat kost. Ondanks de bescheiden structurele ruimte wordt met 37 miljoen aan incidentele investeringen in de komende twee jaren flink aan de weg getimmerd. Zo worden er stappen gezet op gebied van organisatiehuisvesting, veiligheid, onderwijshuisvesting, mobiliteit, detailhandel en veerkrachtig Geleen centrum. Op de lange termijn is de begroting zoals bij veel andere gemeenten vanaf 2026 minder zeker. Dit omdat het Rijk vanaf 2026 veel minder geld richting de gemeenten stuurt en nog moet blijken of het nieuwe kabinet dit zal compenseren.

“We kunnen de raad wederom een sluitende begroting voor het aankomende jaar voorleggen. En we investeren fors in onze gemeente” vertelt wethouder Bühler (financiën, participatie & bestaanszekerheid) “we letten echter zorgvuldig op onze uitgaven vanwege de uitdagingen die op ons afkomen. En we zorgen voor weerbaarheid en wendbaarheid door jaarlijks 2 miljoen achter de hand te houden waarmee we kunnen inspringen op actuele ontwikkelingen of om onvoorziene uitdagingen op te vangen. Zo begroten we voorzichtig, maar met daadkracht. We hebben voor de jaren 2024 en 2025 sluitende begrotingen. Daarna neemt de onzekerheid toe.” Aldus wethouder Bühler. “We roepen Den Haag op om zo snel mogelijk duidelijkheid te leveren over hoe de gemeenten na 2026 gefinancierd gaan worden!”

De begroting is opgesteld met daarin centraal de uitvoeringsprincipes en speerpunten van de kadernota, het coalitieakkoord en de uitvoeringsafspraken. Aanvullend is vanuit de raad gevraagd in onze keuzes aandacht te hebben voor de thema’s betrouwbare overheid, trots op onze gemeente en om aandacht dichtbij te houden.

Lasten

De belastingen worden geïndexeerd. De eerder voorgenomen verhoging van de OZB en de hondenbelasting worden teruggedraaid. Een nadrukkelijke wens van raad en college.

Er zijn wel op sommige belastingen verhogingen omdat daar eerder beslissingen over zijn genomen of omdat die van de wet geheel kostendekkend moeten zijn. Daarbij moet gedacht worden aan afval en rioolbelasting, marktbelasting en parkeerbelasting.

Proces raad

De begroting wordt besproken in de rondes op 26 oktober en ligt op 8 en 9 november ter besluitvorming voor in de gemeenteraad.