In ons land, en ook onze provincie Limburg, doen tal van verhalen de ronde omtrent de jacht. Als BBB-Limburg willen we hierin duidelijkheid verschaffen en onze visie kenbaar maken.

Ons land kent één wetgeving over de jacht. Hierin wordt beschreven welke rechten en plichten worden gesteld aan het jagen met diverse jachtmiddelen. Ook lezen we in deze wet welke diersoorten – en op welk moment – mogen worden bejaagd. De wetgever maakt geen onderscheid tussen een bezoldigd of onbezoldigd jager. Kreten als ‘hobbyjager of plezierjager’ zijn dan ook onbekende begrippen. Onze wetgever stelt hoge eisen op het vlak van opleiding, verzekering en jachtgelegenheid (de jachtakte), een minimale leeftijd van 18 jaar en een schriftelijke goedkeuring van de politie.

Natuurbeheer
Vrijwel alle (natuur)gronden in Nederland zijn en worden door de mens gecreëerd en beheerd. Dit houdt ook in dat in Nederland sprake is van wildbeheer. De insteek hiervan is dat mens en dier met elkaar kunnen samenleven. Wildtellingen worden gehouden om een levensvatbare populatie te krijgen en te behouden. Bij een te hoge wilddruk is er kans op fatale ziektes en onnodige schades. Schades aan gewassen en tuinen maar ook schades door ongevallen. De (maatschappelijke) kosten, evenals onwenselijke (verkeer-)situaties, zullen significant stijgen als er geen beheer meer plaatsvindt.

Onafhankelijke wildtellingen
E
en belangrijke basis voor het beheer vormen wildtellingen. Echter, iedere organisatie telt in zijn of haar belang. Waarom worden tellingen door de Jagersverenigingen niet geaccepteerd, maar van andere natuurorganisaties wel? Juist de combinatie van tellingen geeft een concreter beeld. Verantwoord natuurbeheer is gebaat bij algemeen geaccepteerde tellingen, mogelijk met een onafhankelijke toezichthouder. 

Limburg
De Fauna Beheer Eenheid (FBE) Limburg is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) en andere maatschappelijke organisaties. Het doel is het door de Provincie Limburg goedgekeurde Faunabeheerplan, op juiste wijze uit te voeren. Beheer om schade (in de breedste zin van het woord) te voorkomen, maar ook om soorten te beschermen. Voor bijvoorbeeld het wilde zwijn betekent dit dat in Limburg twee gebieden zijn aangewezen als gedooggebied. Buiten deze gebieden geldt een 0-stand beheer. Het belang van effectief beheer wordt benadrukt door het stijgend aantal aanvallen en schades door wilde zwijnen.

Habitat
De leefomgeving van dieren en planten wordt een habitat genoemd en bevat de minimale levensvoorwaarden voor een soort. Alle elementen spelen hierin een cruciale rol. Wijzigt een element, dan wijzigt de omgeving ook. Een voorbeeld: het beheer van haas en konijn wordt gesloten. Gevolg een toenemend aantal schademeldingen aan gewassen en meer voedselaanbod voor predatoren, zoals de vos. Hierdoor groeit de vossenpopulatie aanzienlijk. Als gelegenheidsjager eet de vos alles wat op zijn pad komt, ook dieren die de beschermde status hebben vallen ten prooi (zoals in Zuid-Limburg bijvoorbeeld de korenwolf). De staat van instandhouding komt in gedrang. Het beheren van diverse predatoren kan niet losgelaten worden, deze richten te veel schade aan bij andere diersoorten. 

Meer dan alleen wildbeheer
FBE Limburg staat voor een bredere aanpak dan alleen wildbeheer. Ook het beheer van (niet wenselijke) planten of dieren die van nature niet in Nederland voorkomen, maar die hier heel goed gedijen. Verantwoord beheer is cruciaal voor de veiligheid van de mens, een evenwichtige dierenpopulatie en natuurbehoud. Het beheer is niet weg te denken!

Gemeenschapsgeld
Iedereen geniet op eigen wijze van de natuur, laten we vooral behouden wat er is en ons gezond verstand blijven gebruiken. Nederland heeft geen wildernis, dus
het wegcijferen van natuurbeheer of wildbeheer is niet verantwoord en zou een aanzienlijk grotere (maatschappelijke) kostenpost opleveren. We moeten voorkomen dat natuurbeheer een nog groter verdienmodel wordt ten koste van ons gemeenschapsgeld. Want, in gedachten zie ik al menig terreinbeheerder of ecoloog in de handen wrijven en denken ‘met genoeg subsidie schrijven we hier wel een herstelplan voor…’

René Franssen

Statenlid BBB Limburg

Woordvoerder jacht- en faunadossier

Foto Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging